Facebook

Üyelik Sözleşmesi

NAR KİTLE FONLAMA PLATFORMU A. Ş. 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 

1. TARAFLAR 

1.1. İşbu Paya Dayalı Kitle Fonlama Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) 

A. İçerenköy Mah. Firuzağa Sk. No: 2 / 1, Ataşehir / İstanbul - Türkiye adresinde mukim ve 382387 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicili’ne kayıtlı Nar Kitle Fonlama Platformu A. Ş. (“Platform”) ile 

B. [____________] adresinde mukim [__________] (“Üye”) arasında aşağıdaki hüküm ve koşullarda, imza kısmında belirtilen tarihte akdedilmiştir. 

1.2. İşbu sözleşme kapsamında Platform ve Üye ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. 

1.3. Platform’u temsile yetkili kişiler ve irtibat bilgilerine www.narfon.com.tr internet adresinden ulaşılabilmektedir. 

2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE AMACI 

2.1. İşbu Sözleşme’nin konusunu Üye’nin Platform’a kabul edilmesi, Platform’un sunduğu Hizmetler’den yararlanması ve III - 35 / A.2 Sayılı Kitle Fonlaması Tebliği ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayımladığı ilgili diğer mevzuata göre Üye’nin, Girişim Şirketi’ne dönüşme potansiyeli taşıyan, planlanan teknoloji faaliyeti ve/veya üretim faaliyetinin gerçekleştirilmesi için kaynak ihtiyacı olan Proje ve/veya Girişim Şirketi’ne Platform aracılığıyla pay karşılığında yatırım yapması süreçleri kapsamında Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturmaktadır. 

2.2. Kitle fonlaması faaliyetleri, Platform kapsamında yatırım yapmak isteyen gerçek/tüzel kişinin işbu Sözleşme’yi imzalaması ve işbu Sözleşme’de belirtilen şartları yerine getirmesi üzerine “Üye” statüsünü kazanması ile başlar. Tebliğ ve Platform’un öngördüğü diğer kuralların uygulanması ile Platform kapsamında kitle fonlama faaliyetleri yürütülmesi ise işbu Sözleşme’nin amacını oluşturur. 

3. KİTLE FONLAMASI FAALİYETİ VE TANIMLAR 

3.1. Platform, Kitle Fonlaması Faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuş olup 27 Ekim 2021 Tarih ve 31641 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren III - 35 / A.2 Sayılı Kitle Fonlaması Tebliği’ne dayanarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kuruluşuna izin verilmiştir. Platform, bu kapsamda girişimlere Tebliğ’in izin verdiği yöntemlerle yatırım yapılması amacıyla münhasıran halktan para toplama faaliyetleri yürütür. Platform, kendisine başvuruda bulunan girişimci ve girişim şirketlerinin kampanyalarını ön değerlendirmeden geçirerek yatırım komitesine sunar. Yatırım komitesinin mevzuata göre hazırlanan değerlendirme politikasına istinaden yaptığı değerlendirme sonucu onaylanan kampanyalar Platform’un İnternet Sitesi’nde yayımlanır. 

3.2. Üyelik işlemlerini tamamlayan Üyeler yayımlanan kampanyaların sayfasında yer alan bilgi, belge ve şartları inceler ve girişim şirketlerinin çıkarılacak paylarınısatın alarak yatırım yapar. Toplanan fonlar girişim şirketine ilgili prosedür kapsamında aktarılmadan önce Platform’un emanet yetkilisi [______]’de bloke edilir. MKK nezdinde kaydileştirme ve diğer Tebliğ hükümlerinin yerine getirilmesi akabinde, toplanan fon Girişim Şirketi’ne veya asgari sermaye tutarıyla sınırlı olarak Girişimci’ye aktarılır. 

3.3. İşbu Sözleşme’de aksi belirtilmediği sürece yanlarında açıklanmış olan anlamlarda kullanılmış terimler aşağıda listelenmiştir:

 

Bağlayıcı Sözleşmeler 

Kitle Fonlama Sözleşmesi, Bilgi Formu, Genel Risk Bildirim Formu ve işbu Sözleşmeyi ifade eder.

Bilgi Formu 

Proje veya Girişimci veya Girişim Şirketi’nin ihtiyaç duyduğu fonun toplanabilmesi amacıyla Kampanya Sayfasında ilan edilen, hüküm, içerik ve standartları Kurul tarafından belirlenen bilgi formunu ifade eder.

Emanet Yetkilisi veya Emanetçi

Platform aracılığıyla toplanan fon tutarlarının, Fonlanan Şirkete aktarılmasına veya Üyelere iade edilene kadar Tebliğ hükümleri çerçevesinde emanetçi sıfatıyla bloke etmeye yetkili İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. veya portföy saklama hizmeti verme konusunda Kurul tarafından yetkilendirilen banka ve aracı kurumları ifade eder.

Fonlanan Şirket 

Girişimciler tarafından kurulan anonim şirketi veya Emanet Yetkilisi nezdindeki hesabına bloke edilen fon tutarlarının aktarıldığı Girişim Şirketi’ni ifade eder.

Genel Risk Bildirim Formu

Tebliğ’in 14’üncü maddesinde öngörülen ve Platform üzerinden işlem yapmak ve Kampanyalara iştirak etmeyi amaçlayan Üyeler tarafından imzalanması zorunlu tutulan Kitle Fonlaması Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu’nu ifade eder.

Girişimci 

Proje’sine kaynak arayan Türkiye’de yerleşik gerçek kişileri ve limited veya anonim şirket türündeki tüzel kişileri ifade eder.

Girişim Şirketi 

Anonim şirket kurma zorunluluğu olmaksızın faaliyetlerine devam edecek ve Türkiye’de kurulu olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı bulunan anonim şirketleri veya toplanan fonların Emanet Yetkilisi nezdinde açılan bloke hesaba aktarılması öncesinde anonim şirkete dönüşmesi zorunlu olan limited şirketlerini ifade eder.Kampanya 

Proje’nin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak adına gerçekleştirilen fon toplama talebinin Platform üzerinden kamuya duyurulması adına düzenlenen kampanyayı ifade eder.

Kampanya Sayfası 

Proje’nin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak adına gerçekleştirilen fon toplama talebine ilişkin olarak Platform nezdinde oluşturulan ve yalnızca Üyeler’in erişimine açık olan internet sayfasını ifade eder.

Kampanya Süresi 

Yatırım Komitesi tarafından onaylanmış Bilgi Formu’nun Kampanya Sayfasında yayımlandığı tarihte başlayan ve Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun şekilde en fazla Platform tarafından belirlenen gün kadar devam eden süreyi ifade eder.

Kanun 

30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu (zaman zaman tadil edildiği hali ile) ifade eder.

Kitle Fonlaması 

Proje’nin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla SPK tarafından belirlenen esaslar dahilinde SPKn’un yatırımcı tazminine ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın Platformlar aracılığıyla halktan para toplanması faaliyetini ifade eder.

Kitle Fonlama Platformu

Kitle fonlaması faaliyetine aracılık eden ve elektronik ortamda hizmet veren kuruluşu ifade eder.

Kitle Fonlama Sözleşmesi

Kitle Fonlama işlem yapısı, Platform kullanım koşulları ve Kitle Fonlama işlemi kapsamında sözleşme ve mevzuat ışığında hak ve yükümlülükleri düzenleyen, Girişimci / Girişim Şirketi ve Platform arasında imzalanacak paya dayalı kitle fonlama sözleşmesini ifade eder.

KVKK 

24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

MKK 

Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi’ni ifade eder.

Nitelikli Yatırımcı 

SPK’nın girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcıları ifade eder.

Önemli Etkiye Sahip Ortak

Sermaye veya oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazlasını temsil eden Paylar ile bu oranın altında olsa dahi yönetim kurulunda temsil edilme hakkı veren imtiyazlı paylara sahip ortağı ifade eder.

Pay 

Fonlanan Şirketin sermayesini temsil eden ve sahibine ortaklık hakkı veren menkul kıymeti ifade eder. 

Paya Dayalı Kitle Fonlama

Pay karşılığında Platform aracılığıyla halktan para toplanması faaliyetini ifade eder.

Platform Hizmetleri 

Platform tarafından Üyeler’e sunulacak olan kitle fonlamasına ilişkin hizmetleri ifade eder.

Proje 

Girişim Şirketine dönüşme potansiyeli taşıyan, planlanan Teknoloji Faaliyeti ve / veya Üretim Faaliyetinin gerçekleştirilmesi için kaynak ihtiyacı bulunan iş fikrini ifade eder.

Prosedür 

İstanbul Takas ve Saklama Bankası Kitle Fonlama Emanet Yetkilisi Prosedürü’nü ifade eder.

SPK 

Sermaye Piyasası Kurulu’nu ifade eder.

Tanıtıcı Bilgiler 

Platform tarafından Kampanya’lara ilişkin olarak her türlü iletişim aracıyla kamuoyu ile paylaşılan iş fikri özeti, Girişim Şirketi’nin ticaret unvanı ve merkez adresi, Girişim Şirketi’nin yöneticilerinin veya Girişimci ve ekibinin adı, soyadı ve geçmiş tecrübeleri, hedeflenen ve toplanan fon tutarları, belirlenen ve kalan Kampanya süreleri, varsa fon sağlayan Üye sayısı ve Kampanya’yı destekleyen Nitelikli Yatırımcılar’ın unvanları ve sair genel nitelikteki özet bilgileri ifade eder.

Tebliğ 

Kurul tarafından yayımlanan Kitle Fonlaması Tebliği’ni (III - 35 / A.2) (zaman zaman tadil edildiği hali ile) ifade eder.

Teknoloji Faaliyeti 

Katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek teknolojik ürün ve hizmet üretimini ve/veya teknolojik bir buluşun ticari bir ürün, yöntem ya da hizmete dönüştürülmesi amacıyla yürütülen teknoloji geliştirme faaliyetini ifade eder.

TTK 

14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu (zaman zaman tadil edildiği hali ile) ifade eder.

Üretim Faaliyeti 

Yüksek katma değer ve istihdam yaratma potansiyeli taşıyan bir iş modeline bağlı olarak girdilerin belirli bir süreçten geçirilerek fiziksel ürüne dönüştürülmesi faaliyetini ifade eder.

Üye 

Üyelik şartlarını yerine getiren ve Platform ile işbu Sözleşme’yi akdeden Nitelikli Yatırımcılar dahil tüm Platform kullanıcısı yatırımcıları ifade eder.

Yatırım Komitesi 

Girişim Şirketi veya Girişimci’ye ait Proje’ye ilişkin hazırlanan fizibilite raporunu değerlendiren, Kampanya’lara ilişkin hazırlanan Bilgi Formunu onaylayan ve Platform yönetim kurulu tarafından oluşturulan komiteyi ifade eder. 

4. ÜYELİK SÜRECİNE DAİR ESASLAR 

4.1. Üye’nin Platform nezdinde kitle fonlaması işlemlerinde bulunabilmesi için İnternet Sitesi’nde yer alan üyelik formlarını eksiksiz bir biçimde doğru bilgiler ile doldurması ve akabinde işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda akdederek Platform’a elektronik ortamda üye olması gerekmektedir. 

4.2. Üye, işbu Sözleşme’nin Ek-1’inde yer alan “Kitle Fonlaması Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nu okuyup anladığına dair yazılı veya elektronik bir beyan vermekle yükümlüdür. Bu beyanın bir örneği Üye’nin kayıt sırasında vermiş olduğu e-posta adresine iletilecektir. Üye işbu Sözleşme’yi akdetmekle Platform tarafından Üye’ye ilişkin olarak risk bilgilerinin toplanmasına ve toplanan risk bilgilerinin Platform tarafından üçüncü kişiler ile paylaşılmasına peşinen onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

4.3. Platform’a Üyelik prosedürü aşağıdaki şekilde gerçekleşmektedir: 

4.3.1. Türkiye’de yerleşik gerçek kişi Üyeler ile tüzel kişi Üyeler’in imza yetkilileri için MKK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde 03.09.2016 tarihli ve 29820 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan kimlik doğrulama işlemi yerine getirilir ve bu suretle kimlik bilgileri tespit ve teyit edilen Üye’nin bilgileri MKK’ya iletilir. 

4.3.2. Türkiye’de yerleşik olmayan Üyeler için ise, bu kişiler adına MKK nezdinde hesap açıldığı ve bu hesaba ilişkin sicil tanımlama işleminin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği tespit edilir ve bu suretle kimlik bilgileri tespit ve teyit edilen Üye’nin bilgileri MKK’ya iletilir. 

4.3.3. Platform, Üye’nin kitle fonlaması yatırımlarının taşıdığı riskleri anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu tespit etmek amacıyla Üye’nin Risk Bildirim Formu’nu onaylamasını talep etmektedir. Yapılan tespit sonucunda Üye’nin kitle fonlaması yatırımlarına uygun olmadığı değerlendirilmesi halinde Üyelik başvurusu Platform tarafından reddedilebilecektir. 

4.3.4. Platform tarafından, Nitelikli Yatırımcı statüsünü haiz üyelik oluşturulabilmesi için üyelik işlemleri tamamlanmadan önce Üye’nin MKK nezdinde Nitelikli Yatırımcı olup olmadığının tespiti yapılmaktadır. Üye, Platform tarafından Nitelikli Yatırımcı olduğuna ilişkin tespitin yapılması için yatırım kuruluşlarına başvurarak gerekli aksiyonları almak ve gerekli belgeleri temin etmekle sorumludur. MKK nezdinde Nitelikli Yatırımcı statüsüne sahip olmayan yatırımcılar Üye olarak işleme alınırlar. 

4.3.5. Üye’nin varsa yıllık net gelirlerine ilişkin beyanını derhal MKK’ya iletilmek üzere Platform’a iletmesi gerekmektedir. Platform söz konusu gelir beyanını da dikkate alarak, madde 5.1 çerçevesinde Üye’nin yapabileceği yatırım limitini belirler. 

4.4. Platform tarafından, üyelik işlemleri kapsamında izlenen prosedürlerin tamamlanması için, Üye’nin söz konusu tevsik edici bilgi ve belgeleri Platform’a üyelik başvurusundan itibaren [____] iş günü içerisinde iletmelidir. Üye’nin kendisinden talep edilen bilgi ve belgeleri zamanında Platform’a sağlamamış olması ve bu süreçte Platform’a gerekli desteği sağlamaması nedeniyle üyelik başvurusu reddedilebilecektir. 

5. KAMPANYA SÜRECİNE DAİR ESASLAR 

5.1. Nitelikli Yatırımcı olmayan Üye, bir takvim yılı içerisinde Platform aracılığıyla Tebliğ’de belirlenen sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla yatırım yapabilir. Söz konusu sınır, Tebliğ düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla Üye’nin Platform’a beyan ettiği yıllık net gelirinin %10’u olarak uygulanabilir. 

5.2. Üye, fon sağlamaya ilişkin ödeme emirlerini kimlik bilgileri ile uyumlu bir ödeme aracı vasıtasıyla Kampanya Süresi boyunca Platform’a iletebilir. Bu doğrultuda, Üye’nin Fonlanan Şirket payları karşılığında sağladığı fonların tamamının nakden ödenmiş olması gerekmektedir. Bu kapsamda ödeme emirleri, Emanet Yetkilisi tarafından ödemenin alındığının tespit edilmesi akabinde Platform tarafından işleme alınır. Platform, ödeme emrinin iletilmesini takiben 48 saat içinde Emanet Yetkilisi’ne ulaşmayan fonlar nedeniyle Üye’nin yatırım talebini reddedebilecektir. Platform ayrıca, Emanet Yetkilisi’nin ilgili yatırım talebini yapacağı kontroller çerçevesinde herhangi bir nedenle reddetmesi durumunda da Üye’nin yatırım talebini reddedebilecektir. Üye, tercih ettiği ödeme yöntemi nedeniyle yaşanabilecek gecikmelerden (örneğin, EFT yöntemi ile EFT saatleri dışında fon aktarımının tercih edilmesi gibi) Platform’u sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.3. Kampanya kapsamında pay alımı gerçekleştirmek isteyen Üye’nin, söz konusu işlemleri gerçekleştirebilmek için Risk Bildirim Formu’nu online olarak okuyup onaylaması gerekir. 

5.4. Üye, Pay alımı için yatırım talebi yapıldığı takdirde Platform tarafından Üye’ye bildirilen süre içerisinde ödemenin yapılmaması ve/veya ödemeye dair uyuşmazlık olması durumunda yatırım hakkının ortadan kalkacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

5.5. Platform, Üye tarafından kendisine iletilen fon sağlama taleplerini Kampanya Süresi boyunca anlık olarak MKK’ya ve Emanet Yetkilisi’ne iletmekle yükümlüdür. 

5.6. Üye tarafından fon sağlamaya ilişkin ödeme emrinin verildiği andan itibaren 48 (kırksekiz) saat içerisinde cayma hakkına yönelik bildirimin Platform’a İnternet Sitesi üzerinden iletilmesi suretiyle hiçbir sebep gösterilmeksizin cayma hakkının kullanılması mümkündür. Platform, Üye’nin cayma talebini Emanet Yetkilisi’ne iletmekle yükümlüdür. Cayma hakkı kullanımının Platform tarafından Emanet Yetkilisine iletilmesini takip eden iş günü içinde Emanet Yetkilisi tarafından fon tutarının iadesi için gerekli işlemler yerine getirilir. 

5.7. Üye, hedeflenen fon tutarının Kampanya Süresi’nin bitiş tarihinden önce (ek satış dahil) toplanması halinde, Sözleşme madde 5.6’da yer alan cayma hakkı süresinin tüm Üyeler bakımından sona ermesi şartıyla Kampanya’nın erken sonlanabileceğini kabul beyan ve taahhüt eder. 

5.8. Platform, Kampanya Süresi’nde, varsa ek satış dahil hedeflenen fon tutarının üzerinde fon toplanması halinde, Bilgi Formu’nda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen dağıtım listesi dikkate alınarak, aşan fon kısmının Üyeler’e iadesini aralarında eşitsizliğe sebep olmayacak şekilde Platform’un dağıtım listesini Emanet Yetkilisi’ne iletmesini takiben dağıtımı yerine getirir. 

5.9. Kampanyanın erken sonlanması veya Kampanya Süresi ile cayma hakkı sürelerinin tüm Üyeler bakımından sona erdiği tarih itibarıyla hedeflenen fon tutarının toplanmış olması durumlarında; 

5.9.1. Emanet Yetkilisi tarafından toplanan fon tutarının nemasının olması halinde, nema öncelikli olarak Üyeler’e iade edilir. 

5.9.2. Girişim Şirketi tarafından yürütülen Kampanyalar’da; 

5.9.2.1. Fon toplayan Girişim Şirketi’nin anonim şirket olması durumunda, Platform adına Emanet Yetkilisi nezdinde açılan hesapta bloke edilen fon, Fonlanan Şirketin Emanet Yetkilisi nezdinde açılan bloke hesabına aktarılır ve Fonlanan Şirket tarafından kampanya süresinin sona ermesini takip eden 30 (otuz) iş günü içinde toplanan fon tutarı kadar sermaye artırımı yapılır. 

5.9.2.2. Fon toplayan Girişim Şirketi’nin limited şirket olması durumunda, kampanya süresinin sona ermesini takip eden doksan gün içinde anonim şirkete dönüşüm işlemlerinin tamamlanmış olması ve Tebliğ’in 17 nci maddesinin 7 nci fıkrasının b/2 bendi uyarınca gerekli işlemlerin yerine getirilmesi gerekir. Platform adına Emanet Yetkilisi nezdinde açılan hesapta bloke edilen fon, Fonlanan Şirketin Emanet Yetkilisi nezdinde açılan bloke hesabına aktarılır ve Fonlanan Şirket tarafından söz konusu dönüşüm işlemlerin tamamlanmasını müteakiben 30 (otuz) iş günü içinde toplanan fon tutarı kadar sermaye artırımı yapılır. 

5.9.3. Girişimci tarafından yürütülen Kampanyalar’da; 

5.9.3.1. Kampanya Süresi’nin sona ermesini takip eden 90 (doksan) gün içinde anonim şirket kurulması zorunludur. Anonim şirket kuruluşu akabinde Emanet Yetkilisi nezdinde Platform adına açılan hesapta bloke edilen fon, Fonlanan Şirket’in Emanet Yetkilisi nezdinde açılan bloke hesabına aktarılır ve en geç Fonlanan Şirket’in kuruluş işleminin ticaret siciline tescilini takip eden 30 (otuz) işgünü içinde ilgili Fonlanan Şirket tarafından toplanan fon tutarı kadar sermaye artırımı yapılır. 

5.9.3.2. Girişimci tarafından kurulacak anonim şirketin asgari sermaye tutarının, emanet yetkilisi nezdinde platform adına açılan hesapta bloke edilen tutardan gerçek kişi Girişimci lehine ödenmesi ve bu şekilde ortağı gerçek kişi Girişimci olan bir anonim şirket kurulması mümkündür. Bu halde Tebliğ’in 17 nci maddesinin 7 nci fıkrasının a/2 bendi uyarınca sermaye artırımının tamamlanması ve Bilgi Formu’nda bu duruma ilişkin bilgiye açıkça yer verilmesi zorunludur. 

5.9.4. Sermaye artırım işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Platform, her bir Üye’nin sağladığı fon tutarını ve bunun karşılığında çıkarılacak Paylar’ın toplam nominal değerinin bilgisini 2 (iki) iş günü içerisinde MKK’ya iletir. Fonlanan Şirket, tüm Paylar’ının SPKn madde 13 çerçevesinde MKK nezdinde kayden oluşturulmasına ve hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmasına yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesini derhal sağlar. 

5.9.5. Sermaye artırımına ve tüm payların MKK nezdinde kayden oluşturularak hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmasına ve bunu takiben Emanet Yetkilisi nezdinde Fonlanan Şirket adına bloke edilen fonun Fonlanan Şirket’e tevdi edilmesine yönelik işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Kampanya süreci sona erer. 

5.10. Hedeflenen fon tutarının Kampanya Süresinin bitiş tarihi veya Kampanya Süresiyle birlikte cayma hakkı sürelerinin tüm Üyeler bakımından sona erdiği tarih itibarıyla toplanamamış olması halinde, ilgili sürenin bitimini takip eden iş günü içinde Platform tarafından yapılacak bildirim üzerine Emanet Yetkilisi nezdinde bloke edilen tutarlar ve varsa neması, bu bildirimi takip eden ilk iş günü içinde Emanet Yetkilisi tarafından Üye’ye iade edilir ve bu suretle Kampanya süreci sona erer. İade işlemleri Emanet Yetkilisi tarafından belirlenen prosedüre göre gerçekleştirilir. 

5.11. Sözleşme’nin madde 5.9 hükümlerinde düzenlenen yükümlülüklerin, süresi içinde yerine getirilmemesi halinde, söz konusu hükümde düzenlenen sürelerin bitimini takip eden ilk iş günü içinde Emanet Yetkilisi nezdinde bloke edilen tutarlar ve varsa neması Üye’ye iade edilir ve bu suretle Kampanya süreci sona erer. Bu durumda Üye’nin özel hukuk hükümlerinden doğan hakları saklıdır. 

5.12. Üyeler tarafından Kampanya bazında Platform’a iletilen fon sağlama taleplerine ilişkin ödemeler ile Emanet Yetkilisi’ne intikal eden nakit aktarımlarının eşleştirilmesine ve Kampanya Süresinin sona ermesini takiben payların Üye bazında dağıtımının tespitine yönelik işlemler Bilgi Formu’nda belirtilen usul ve esaslar ile MKK ve Emanet Yetkilisi tarafından belirlenen prosedürlere uygun olarak Platform tarafından gerçekleştirilir. 

5.13. Üye’ye verilecek Paylar’ın tüm ortaklık hak ve koşulları ile varsa bu paylara ilişkin imtiyazlar Bilgi Formu’nda açıkça belirtilir. Nitelikli Yatırımcı olarak kabul edilen Üyeler hariç olmak üzere Üyeler’e verilecek paylar arasında imtiyaz farkı yaratılamaz. 

5.14. Kampanya Süresi içinde, Üyeler’in yatırım kararını etkileyebilecek değişikliklerin veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, Bilgi Formu’nda yapılacak bu değişiklik veya Bilgi Formu’na eklenecek yeni hususların Yatırım Komitesi tarafından onaylanmasıyla eş zamanlı olarak Platform, Projeye yönelik fon sağlama talebini iletmiş olan Üye’ye uygun iletişim araçlarıyla bilgilendirme yapmakla yükümlüdür. Üye’ye yapılacak bilgilendirme ile bu Sözleşme’nin 5.6 hükmünde yer alan cayma hakkı süresi yeniden başlamış sayılır. 

5.15. Üye’nin Platform’a bildirdiği iletişim aracından kaynaklanan herhangi bir sebeple bilgilendirmenin Üye’ye ulaşmamış olması veya iletişim aracına ulaşan bilgilendirmeye Üye tarafından erişilememesi durumu, Platform’un bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirmediği şeklinde yorumlanamaz. Üye’nin Platform’a bildirdiği iletişim araçlarında herhangi bir değişiklik olması halinde Üye’nin derhal Platform’a bildirim yapma yükümlülüğü saklıdır.

 

5.16. Yatırım Komitesi tarafından onaylanacak Bilgi Formu’nda Girişim Şirketi’nin artırım öncesi sermaye tutarının nominal değerine, sermaye artırım suretiyle Üyeler’e verilecek pay tutarının nominal değerine ve beher payın satış fiyatına yer verilmesi zorunludur. 

5.17. Üye, Platform’a üye olarak MKK’nın E-Yatırımcı ve YBS sistemlerine de otomatik olarak Üye olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. 

5.18. Fonlanan Şirket tarafından toplanan tutarın Tebliğ’e uygun şekilde harcanıp harcanmadığına ilişkin oluşturulan raporların Kampanya Sayfası’nda yayımlanması dışında, söz konusu tutarların hangi amaçla ve nasıl kullanıldığına ilişkin Platform’un herhangi bir takdir hakkı bulunmamaktadır. Söz konusu hususla ilgili ihtilaflar Platform’a yöneltilemez. 

6. PLATFORM’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

6.1. Platform, Kampanya Süresi’nce Platformun çalışması ile ilgili prosedürleri ve internet sitesini işletmekle ve Üye’ye yatırım yapması için Platform Hizmetleri’ni sağlamakla yükümlüdür. 

6.2. Platform, Yatırım Komitesi tarafından Bilgi Formu’nun onaylanmasına ve paya dayalı kitle fonlaması faaliyetleri bakımından fizibilite raporunun incelenmesine yönelik olarak oluşturulan ve objektif değerlendirme ölçüt ve yöntemlerini içeren değerlendirme politikasını Yönetim Kurulu’nun kararına bağlanmasını takiben İnternet Sitesi’nde duyurmakla yükümlüdür. 

6.3. Kampanya’nın başlamasından önce Yatırım komitesi tarafından onaylanacak Bilgi Formu Kampanya Sayfası’nda yayımlanacaktır. Bilgi Formu, gerçek kişi Girişimci, tüzel kişi Girişimci’nin veya Girişim Şirketi’nin yetkilileri tarafından imzalanacak olup, Yatırım Komitesi tarafından Bilgi Formu’nun yalnızca Tebliğ’de belirtilen şartların taşınıp taşınmadığıyla sınırlı olarak inceleme yapılabilecektir. Bu anlamda, Bilgi Formu’nda yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden doğan sorumluluk Bilgi Formu’nu imzalayan gerçek veya tüzel kişilere aittir. 

6.4. Platform, Tebliğ’de kendi görev ve yetkisi kapsamında olmayan hususlardan, Kitle Fonlaması veya Proje’nin mahiyetinden kaynaklanan risk ve kayıplardan, sunulan Hizmetler kapsamındaki hafif ihmal seviyesindeki kusurlarından sorumlu tutulamayacak olup ağır ihmal ve kastın varlığının ise ancak kesinleşmiş mahkeme kararı ile sabit olması durumunda ihmal ve kasıtla doğrudan bağlantılı olan zararları tazmin ile yükümlü olacaktır. 

6.5. Platform İnternet Sitesi’ni kesintisiz erişilebilir kılmak adına en üst düzeyde özen gösterecek ve bu konuda tüm önlemleri alacaktır. Ancak bu husus hiçbir suretle Platform’un Hizmetler’in kesintisiz olarak sunulacağı yönünde bir taahhüt vermekte olduğu anlamına gelmeyecek olup işbu Sözleşme’nin hiçbir hükmü bu doğrultuda yorumlanamayacaktır. Üye, mücbir sebeplerle İnternet Sitesi’nin ulaşılamaz olabileceğini ve kesintilerden kaynaklı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder. 

6.6. Platform, Üye ile diğer Üyeleri arasında iletişim kurulabilecek hizmetleri sunar. Bu iletişimden doğabilecek herhangi bir sorundan, Üye’nin yürürlükteki mevzuata veya genel ahlak ve adaba aykırı, toplumu veya diğer Üyeleri rahatsız edici davranışlarından Platform sorumlu değildir. Üye’nin bu madde kapsamına giren davranışlarının tespit edilmesi halinde, Platform, Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda Üye’nin Platform’a yüklemiş olduğu her türlü bilgiyi yayından kaldırma ve silme hakkı Platform’un takdir yetkisine tabiidir. 

6.7. Platform, Üye ile Platform’un diğer Üyeleri arasında yapılan hiçbir hukuki işleme ve/veya sözleşmeye taraf, kefil, garantör, lehtar değildir ve hiçbir şekilde hak ve yükümlülük sahibi değildir. Üye ve Platform’un diğer Üyeleri kendi aralarında yapacakları her türlü sözleşme ve/veya hukuki işlemden sadece kendileri sorumlulardır. Üyelerin kendi aralarında iletişim kurmalarına imkân tanımasından faydalanarak Üye ve Platform’un diğer Üyelerinin kendi aralarında yaptıkları herhangi bir sözleşme ve/veya hukuki işlem sebebiyle Platform, ikincil piyasa işlemine aracılık etmiş sayılmaz. 

6.8. Platform, Üye’nin vermiş olduğu bilgileri bu Sözleşme’de yer alan Gizlilik ve KVKK hükümlere uygun olarak Emanet Yetkilisi ve MKK başta olmak üzere, gerekli olduğu ölçüde diğer üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Üye işbu Sözleşme’yi imzalayarak Platform Hizmetleri’nin sağlanması için gerekli veri paylaşımlarının yapılacağını kabul beyan ve taahhüt eder. 

6.9. Platform, tüm Üye bilgileri ve Üye tarafından sağlanan verilerin saklanması için gerekli tedbirleri almaktadır. Üye, bu bilgilerin Platform’un kontrolü dışında üçüncü şahısların eline geçmesi ve kötü niyetli kullanılmasından Platform’un sorumlu tutulamayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. İlgili mevzuata uygun olarak korunan verilerin ve Platform ile paylaşılan bilgilerin Platform’un kontrolü dışında üçüncü şahısların eline geçmesi, İnternet Sitesi’nin işleyişine müdahale edilmesi, engellenmesi, kasıtlı olarak yavaşlatılması, virüs gibi zararlı içerik sebebiyle Platform’a aktarılan verilerin sızdırılması veya piyasa bozucu nitelikte kullanılmasından ve bu kapsamda meydana gelebilecek yazılım ve donanım ile ilgili zarardan Platform sorumlu değildir. Böylesi bir durumda Platform, kusurlu olan kişi ya da kişilere karşı yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar. Üye böyle bir durumu Sözleşme’nin feshi ve/veya tazminat talep edilmesi için bir neden olarak gösteremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

6.10. Platform, her bir kampanya için hedeflenen ve toplanan fon tutarı, fon sağlayan Üye sayısı ve kalan kampanya süresi hakkında Platform üzerinden anlık olarak bilgi vermekle yükümlüdür. Fonlamanın gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın, her bir kampanya için kampanya süresinin sona ermesini takip eden işgünü fonlama sonuçları Platform üzerinden kamuya duyurulur. 

7. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

7.1. Üye, Platform tarafından sunulan Platform Hizmetleri’ni kullanım amacına uygun ve sınırlamalara riayet ederek kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.2. Platforma üye olunurken sağlanan yanlış veya eksik bilgiler kullanılarak ve bunlara dayanarak yapılacak işlemler sonucu oluşacak tüm zarardan Üye sorumludur. Platform’un Üye’nin yanlış ve yanıltıcı beyanları nedeniyle herhangi bir zarara uğraması halinde zararların tazminini talep etme hakkı saklıdır. 

7.3. Üye, Bağlayıcı Sözleşmelere ilişkin olarak Platform’a verdiği tüm bilgi ve belgelerin doğru ve kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder. Söz konusu bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde Platform’un derhal ve en geç [____] iş günü içerisinde haberdar edileceği hususunda Taraflar mutabıktır. Üye’nin bildirimde bulunmaması ve söz konusu bilgilerin güncel ve doğru olmamasından kaynaklanacak sorumluluk Üye’ye aittir. 

7.4. Üye, Platform Hizmetleri’nden faydalanırken görüntülediği Kampanyalar’ın kendisine özel olmadığını, kendisinin yatırım tercihlerini yansıtmadığını, Platform’un yayımlandığı Kampanyalar’dan bazılarının kendisine uygun olmadığını anladığını ve yatırım kararını yalnızca kendi tercihleri doğrultusunda kendisinin verdiğini kabul beyan ve taahhüt eder. 

7.5. Platform’un tasarımı ve içeriği (tüm bilgi, resim, markası, alan adı, logo, ikon, grafik, teknik veriler, bilgisayar yazılımları, kodlar, uygulanan pazarlama ve iletişim yöntemleri, iş modeli) hiçbir üçüncü tarafça değiştirilemez, kopyalanamaz, başka bir dile çevrilemez, başka bir yerde yayımlanamaz, bilgisayara yüklenemez, iletilemez, sunulamaz veya dağıtılamaz. İnternet Sitesi içeriğinde yer alan bilgiler ve veriler pazarlama amacıyla önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Üye bu maddeye aykırı hareket ettiği takdirde Platform’un uğrayabileceği zararları tazmin ile yükümlü olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

7.6. Üye; Platform’un kuralları ve izin verdiği dosyalar dışında herhangi bir yazılım, kod, script, eklenti (add-on) ve benzeri sisteme müdahale edici, sistemin çalışmasını değiştirici veya düzenleyici araç yükleyemez. Bu durumun oluşmasında ve güvenlik açıklarının ortaya çıkmasında ilgili dosyayı yükleyen Üye sorumludur. Üye işbu maddeye aykırı davranışı nedeniyle uğrayacağı zarar ve kayıplar için Platform’u sorumlu tutmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. 

7.7. Üye verdiği bilgi, belge, fotoğraf, tanıtım filmi, resim ve yazıların Platform tarafından reklam ve pazarlama amaçlı kullanılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.8. Üye, Platform’un hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi sağlamadığını, Platform’un sağladığı hizmetlerin, değerlendirme, analiz, öneri veya tavsiye olarak nitelendirilmediğini, Platform’da yayımlanan Kampanya’ların Platform’un Fonlanan Şirket’e ilişkin kefil ya da garantör olduğu şeklinde yorumlanamayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Üye, bu kapsamda, yapmış olduğu yatırım kararlarını özgür iradesiyle aldığını ve bu yatırım nedeniyle oluşabilecek tüm kayıp ve zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu ve Platform’u herhangi bir şekilde sorumlu tutmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. 

7.9. Hedeflenen fon tutarının kampanya süresinin bitiş tarihi veya kampanya süresiyle birlikte cayma hakkısürelerinin tüm yatırımcılar bakımından sona erdiği tarih itibarıyla toplanamamış olması halinde, ilgili sürenin bitimini takip eden iş günü içinde platform tarafından yapılacak bildirim üzerine emanet yetkilisi nezdinde bloke edilen tutarlar ve varsa neması, bu bildirimi takip eden iş günü içinde emanet yetkilisi tarafından yatırımcılara iade edilir ve bu suretle kampanya süreci sona erer. İade işlemleri emanet yetkilisi tarafından belirlenen prosedüre göre gerçekleştirilir. 

7.10. Üye, her bir Kampanya’ya ilişkin onaylı Bilgi Formu’nu, fon sağlama talebinin iletilmesinden önce okuması gerektiğini ve fon sağlama talebini iletmiş olmakla, Kampanya’ya ilişkin onaylı Bilgi Formu’nu okumuş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.11. Üye, bir Kampanya’dan Platform vasıtasıyla Pay satın almak yerine Kampanya’ya konu Girişim Şirketi’nden başka usullerle ve doğrudan pay satın alması durumunda, oluşan bu durumu derhal Platform’a bildirir. Kampanya süresince Üye’nin herhangi bir yol ile Kampanya’ya konu Girişimci ve/veya Girişim Şirketi ile doğrudan temasa geçerek pay satın alması durumunda Platform üzerinden satın almış sayılır. Üye, böylesi bir durumu Platform’a bildirmemesi halinde oluşabilecek kayıp ve zararlardan sorumludur. İlgili SPKn hükümleri saklıdır. 

7.12. Üye, yürürlükteki mevzuata veya genel ahlak ve adaba aykırı, toplumu veya diğer Üyeleri rahatsız edici davranışlarda bulunamaz. Üye, Platform’un diğer Üyelerine ve Platform çalışanlarına hakaret, iftira, sövme, tehdit, kişilik hakları ve özel hayatın gizliliğini ihlal başta olmak üzere kişilerin yasal haklarını ihlal eden davranışlarda bulunamaz. Bu durumun tespiti halinde Platform Üye’nin Sözleşmesini feshedebileceği gibi, Üye’nin hesabını dondurma, askıya alma dahil uygun göreceği her türlü tedbiri alma hakkına sahiptir. 

7.13. Üye, yürürlükteki İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 5651 Sayılı Kanun’un madde 8’de sayılanlar başta olmak üzere yalan, haksız, müstehcen, yakışıksız içerikleri veya yasa dışı materyal veya bilgiyi yayınlamak, postalamak, dağıtmak ve veya yaymak dahil olmak üzere olay tarihinde yürürlükte olacak ilgili mevzuata aykırı hiçbir harekette bulunamaz. Bu durumun tespiti halinde Platform dilerse işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak, madde 12.4 uyarınca fesih hakkına sahiptir. 

7.14. Üye, Platform içeriğini ve/veya İnternet Sitesi’nde bulunan Platform’un diğer Üyelerine ait içerikleri izin almadan kopyalayamaz, yayamaz ve yayınlayamaz. 

7.15. Üye, yasadışı yollarla elde edilen veya üzerinde hak sahibi olunmayan veya koruma kapsamında olan haklar ihlal edilerek üretilmiş /elde edilmiş olan ürün veya hizmetlerin reklamını ve tanıtımını yapamaz. Üye, satışı ve pazarlaması yasak veya denetime tabii olan mal veya hizmetlerin, ateşli silah, kesici ve delici alet, kumar ve çekiliş, bahis hizmetleri, ilaç, tehlikeli maddeler veya yegâne amacı hak sahibinin haklarının ihlalini veya suç işlenmesini sağlamak olan araçlarının tanıtımını, reklamını satışını yapamaz. 

7.16. Üye, Platform’a gönderilen ve/veya kaydedilen her bilgi, Emir, görsel ve mesajın ve her türlü verinin, İnternet Sitesi’ne gönderildiği kaynak IP adresinin yürürlükte olan mevzuat gereği ve ahlaka ve hukuka aykırı kullanımı engellemek için kaydedilmekte olduğunu hususunda bilgilendirilmiştir. 

7.17. Üye, Platform’a Üye olarak MKK’nın E-Yatırımcı ve Yatırımcı Bildirim Servisi sistemlerine de otomatik olarak Üye olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE DİĞER MENFAATLER 

Alınacak ücret, komisyon ve diğer masraflar Bilgi Formu’nda ve Platform İnternet Sitesi’nde belirtilecektir. Platform, Üye tarafından yapılan her işlem başına İnternet Sitesi’nde belirlenen oranlar dahilinde bir işlem bedeli alacaktır. Platform, hizmetlere ilişkin mevzuattaki bildirim süresine uyarak tüm ücretleri güncelleme/değiştirme hakkını saklı tutar. Ödemelerde Platform ücretlerine ek olarak ödeme ve para transferi işlemlerine ilişkin ücretlerin de Üye tarafından karşılanacaktır. 

9. REKLAM VE TANITICI MATERYALLERİN PAYLAŞIMINA İLİŞKİN ESASLAR 

9.1. Platform, Kampanya süreci tamamlanmamış projeleri tanıtmaya yönelik reklam ve tanıtımları İnternet Sitesi, e-posta gönderimi, sosyal medya reklamları gibi mecralar aracılığıyla gerçekleştirecektir. 

9.2. Platform, Girişim Şirketlerine veya Projelere ilişkin olarak tanıtım ve reklamlarında yer alan bilgilerin yanlış, yanıltıcı, temelsiz, abartılı veya eksik olamayacağını ve Üye’nin yanlış fikir edinmesine yol açacak nitelikte olamayacağını kabul eder. Girişim Şirketi veya Girişimci’nin Platform’a vermiş olduğu bilgilerin yanlış, yanıltıcı, temelsiz, abartılı veya eksik olması nedeniyle oluşabilecek zararlardan Platform sorumlu değildir. 

9.3. Platform, Projeler’le ilgili olarak yalnızca kendi Platform’unda yer alan ve Girişimci veya Girişim Şirketi veya Fonlanan Şirket tarafından sağlanan bilgilerin eksiksiz olarak ilan edilmesinden sorumlu olup; Platform harici yayımlanan hiçbir bilgi, tanıtım, reklam veya yorumdan sorumlu tutulamaz. Girişimci veya Girişim Şirketi veya Fonlanan Şirket tarafından sağlanan bilgi ve belgelerden, ilgili bilgi ve belgeleri Platform’a ulaştıranlar sorumlu tutulacak olup, bu bilgi ve belgelerde bulunan hata, eksiklik ve yanlışlardan ötürü de Platform’a herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecektir. 

9.4. Platformlar, kampanya süreci tamamlanmamış projeleri tanıtmaya yönelik basılı ya da elektronik ortamda paylaşılan tanıtıcı bilgiler ile platforma veya kampanya sayfasına yönlendirme yapan tanıtımlar hariç olmak üzere kampanyası yürütülen projelere ait ticari ürün ve/veya hizmetlerin reklamlarını yayımlayamazlar. 

10. E-POSTA VASITASIYLA İLETİŞİM 

10.1. Taraflar, Sözleşme çerçevesinde e-posta yoluyla kurulacak iletişimin ivedilik ve önem arz ettiği, e-posta yoluyla gönderilen bildirimlerin mevzuatta özel şekil şartına tabi tutulan haller hariç yazılı bildirim olarak kabul edileceği, bu sebeple Platform’a iletilen e-posta adresinin herhangi bir güvenlik duvarı, depolama alanı gibi engellerden ari olarak, e-posta alımına elverişli şekilde tutulması gerektiği ve beyan edilen e-posta adresinin sürekli olarak kontrolünün gerektiği hususlarında mutabıktır. 

10.2. E-posta yoluyla yapılan bildirimin uygun şekilde yapıldığının kabulü için, e-postanın Üye’nin belirttiği e-posta adresine veya adreslerinin tamamına gönderilmesi şarttır.

 

10.3. E-posta gönderim tarih ve saati Sözleşme çerçevesinde bildirimin ulaştığı tarih olarak kabul edilecek olup, Taraflar bu maddenin alt maddelerindeki unsurları kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

10.3.1. Sözleşme kapsamında belirtilen e-posta adresine gelen e-postaların düzenli olarak kontrol edileceğini, e-posta adresine ulaşan e-postaların kontrol edilmemesinin veya geç kontrol edilmesinin yapılan bildirimi geçersiz hale getirmeyeceği unsuru taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. 

10.3.2. Beyan edilen e-posta adresine ulaşan bildirimlerin bizzat Üye’ye yapılmış kabul edileceğini ve anılan iletişim kanallarına bir başkasının erişiminin mümkün olmadığı unsuru taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. 

10.3.3. Gelen bildirimlerin kontrolü sürecinin kolaylaştırabilmesi ve teknik aksaklık riskinin azaltılabilmesini teminen Üye’nin birden fazla e-posta adresi bildirme hakkının bulunduğunu ve Sözleşme kapsamında bildirilen e-posta adresi sayısının tamamen Üye’nin kendi tercihi olduğu unsuru taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. 

10.3.4. Sözleşme kapsamında belirtilen e-posta adresine gelen bildirimlere erişimde herhangi bir şekilde problem olduğunda derhal Platform’un yazılı olarak haberdar edileceğini, böyle bir yazılı bildirimin yapılmamış olması halinde, Sözleşme’de yer alan e-posta adresine yapılan bildirimlerin geçerli kabul edileceği unsuru taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. 

11. UYGULANACAK HUKUK VE DELİL SÖZLEŞMESİ 

11.1. İşbu Sözleşme’de yer alan hükümlerin yorum ve uygulamasından doğacak ihtilafların çözümünde taraflar İstanbul Anadolu (Kartal) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin yetkili olduğunu beyan ve kabul ederler. 

11.2. İhtilaf halinde, Platform nezdindeki elektronik kayıtlar ve diğer kayıtlar geçerli, delil olacaktır. 

12. FESİH 

12.1. Taraflar 30 (otuz) gün öncesinden yapacakları yazılı bildirimle işbu Sözleşme’yi herhangi bir zamanda feshedebileceklerdir. İşbu Sözleşme, Taraflar’dan herhangi biri fesih iradesini işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak yazılı olarak bildirmediği sürece devam edecektir. 

12.2. Üye’nin Sözleşme ve ilgili mevzuat çerçevesinde kendisinden temin edilen bilgi ve belgelerde bir değişiklik olması halinde, Platform’a yapması gereken bildirimi zamanında yapmadığı tespit edildiği takdirde, Platform işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkına sahiptir. 

12.3. Üye’nin işbu Sözleşme yükümlülüklerini veya Tebliğ’i ihlal etmesi ve ihlalin düzeltilmesine ilişkin olarak Platform tarafından iletilen talebe rağmen ilgili ihlalin düzeltilmemesi halinde, işbu Sözleşme Platform tarafından yazılı olarak iletilecek bir ihbarla derhal ve tazminat ödemeksizin feshedilebilecektir.

 

12.4. Platform Hizmetleri’nin Sözleşme ile belirlenen amaçların dışında veya yasalara veya ahlaka aykırı amaçlarla kullanıldığının veya yasalara veya ahlaka aykırı mal veya hizmet temin ettiğinin ya da Platform’a kasten yanlış veya yanıltıcı bilgi verdiğinin öğrenilmesi halinde işbu Sözleşme Platform tarafından derhal ve herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedilebilecektir. Platform’un böylesi hallerden doğan zararlarının tazminini talep etme hakkı saklıdır. 

12.5. Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’yi feshetmesi halinde Platform, Üye’nin Platform Hizmetleri’ne erişimini derhal sonlandıracaktır. Sözleşme’ye ve/veya Tebliğ hükümlerine herhangi bir aykırılığın Platform tarafından tespiti haline, Üye’nin Platform nezdindeki hesabının dondurulması, askıya alınması ya da iptal edilmesi durumu saklıdır. 

12.6. Platform’un SPK tarafından herhangi bir nedenle listeden çıkarılması halinde, işbu Sözleşme Platform açısından herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğurmaksızın Platform tarafından bildirim üzerine feshedilecektir. Bu durumda, devam etmekte olan kampanya süreçleri sonlanmış sayılır ve toplanan fonlar varsa neması ile emanet yetkilisi tarafından belirlenen prosedüre göre Üyeler’e iade edilir. 

13. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

13.1. Taraflar, işbu Sözleşme çerçevesinde herhangi bir şekilde diğer Taraf’tan temin edeceği tüm bilgileri devamlı olarak gizli tutacağını, saklayacağını, işbu Sözleşme’de belirtilenden başka bir amaç için kullanmayacağını ve bu bilgileri gizli bilgiler olarak değerlendirerek ilgili Taraf’ın yazılı rızası olmaksızın üçüncü şahıslarla (yasal zorunluluklar ve Platform Hizmetleri ile bağlantılı konular dışında) paylaşmayacağını beyan ve taahhüt etmektedir. Gizlilik hükmü Sözleşme’den bağımsız bir taahhüt olup, işbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle hitamından sonra da süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. 

13.2. KVKK uyarınca, Üye’nin kişisel verileri; veri sorumlusu olarak Platform tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir: 

13.2.1. Toplanan kişisel veriler, Platform tarafından Platform Hizmetleri’nin sunulması kapsamında, Platform tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden Üyeler’i faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Platform’un ve Platform ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, Platform Hizmetleri’nin etkin bir biçimde sunulabilmesi ve Platform tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenecektir. 

13.2.2. Toplanan kişisel veriler yukarıda bu amaçlar kapsamında Platform’un iş ortaklarına, temsilcilerine, tedarikçilerine, hizmet aldığı veya iş birliği içinde olduğu sair üçüncü kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 

13.2.3. Kişisel veriler Platform tarafından Üye’nin açık rızası doğrultusunda ve Üye ile kurulacak olan Sözleşme’nin kurulması ve ifası için, İnternet Sitesi ve diğer kaynaklardan fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verilerin KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

13.3. Üye’nin kişisel veri sahibi olarak, haklarına ilişkin taleplerini Platform’un politikalarında düzenlenen yöntemlerle iletmesi halinde, Platform, niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Platform tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

14. MÜCBİR SEBEP 

İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte mevcut olmayan, Taraflar’ın kontrolü haricinde ortaya çıkan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Taraf’ın çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşerî ve doğal afetler, harp, teknik aksaklıklar, seferberlik, yangın, grev, lokavt, salgın hastalık halleri mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Taraf’a yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen Taraf’ın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin 90 (doksan) günden fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf işbu Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir. 

15. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 

Üye, Platform’un, Sözleşme içeriğinde Kanun ve SPK’nın sair düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla kendi takdirine ve/veya yasal mevzuat değişikliklerine bağlı olarak değişikliğe gidebileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu durumda Üye’nin Platform’da kayıtlı e posta adresine bildirimde bulunulur. Üye değişikliğin kayıtlı e-posta adresine gönderilen e postayı takip eden 14 (ondört) iş günü içerisinde e-postada belirtilen değişikliklere karşı açıkça herhangi bir itiraz bildiriminde bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacak ve anılan sürenin sonunda değişiklikler yürürlüğe girerek geçerlilik kazanacaktır. Herhangi bir itiraz halinde ise Taraflarca mutabakata varılamadığı takdirde Sözleşme eski hali ile yürürlükte kalmaya devam edecek olup Taraflar’ın Sözleşme’yi feshetme hakları saklıdır. 

16. DİĞER HÜKÜMLER 

16.1. Üye, işbu Sözleşme ve işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. 

16.2. Platform’un işbu Sözleşme kapsamında belirtilen adresi ile Üye tarafından belirtilen adres Taraflar’ın yasal tebligat adresleri olup Taraflar herhangi bir adres değişikliğini karşı Taraf’a değişikliği takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde yazılı olarak bildirmedikleri müddetçe bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olarak kabul edileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

 

16.3. Yürürlükteki Mevzuat aksini öngörmedikçe, işbu Sözleşme uyarınca yapılacak tüm bildirimler yazılı veya elektronik olarak iletilebilecektir. Platform, işbu Sözleşme kapsamında Üye’ye yönelik yapacağı bildirimleri işbu Sözleşme’de belirtilen zamanlarda Üye’nin kayıt sırasında bildirdiği e-posta adresine gönderilecektir. 

16.4. İşbu Sözleşme’de yer alan bir veya birkaç hükmün geçersiz olması işbu Sözleşme’nin amacını tamamıyla bozmadığı veya Taraflar’dan birinin menfaatini önemli ölçüde zedelemediği takdirde, kalan hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

16.5. Platform, yalnızca işbu Sözleşme’den kaynaklanan kendi yükümlülüklerinin ihlali nedeniyle meydana gelen zararlardan kesinleşmiş mahkeme kararı bulunması halinde kusuru oranında sorumlu olacak olup kendi kusurunun bulunmadığı üçüncü şahıs veya Üye tarafından neden olunan zararlardan hiçbir surette sorumlu olmayacaktır. 

17. YÜRÜRLÜK 

17.1. İşbu Sözleşme, tüm hüküm ve koşulların Üye tarafından elektronik ortamda okunup, onaylanıp, kabul edilmesi itibarıyla (“Yürürlük Tarihi”) yürürlüğe girecek ve taraflarca feshedilmediği takdirde yürürlükte kalacaktır. Üye, Platform kullanımı için işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan hüküm ve koşullara tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

17.2. İşbu Sözleşme 17 sayfa, 17 ana madde ve 1 ekten ibaret olup, hükümleri ve ekleri ayrılmaz bir bütün olarak uygulanacaktır. 

 

NAR KİTLE FONLAMA PLATFORMU A.Ş. adına

ÜYE

Ad - Soyad: 

Ad - Soyad / Ticari Unvan:

Unvan: 

e-posta:

Adres: 

Adres:Ek: Paya Dayalı Kitle Fonlaması Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu