Facebook

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

NAR KİTLE FONLAMA PLATFORMU A. Ş. 

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER 

Amaç 

Madde 1 - Bu rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikasının (“Politika”) amacı, Nar Kitle Fonlama Platformu A.Ş.’nin (“Platform”) diğer politikalarında da yer alan rüşvet ve yolsuzluk karşıtı politikalarının ortaya konulmasıdır. 

Kapsam 

Madde 2 - Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası; 

Platform Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere tüm Platform çalışanlarını,

Mal ve hizmet aldığımız firmaları ve çalışanlarını, tedarikçi, danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dahil olmak üzere Platform adına görev yapan kişi ve kuruluşları (iş ortakları) kapsamaktadır. 

Bu Politika; 

Platform Çıkar Çatışması Politikası, 

İnsan Kaynakları Uygulamaları’nın ayrılmaz bir parçasıdır. 

Görev ve Sorumluluklar 

Madde 3 - Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının uygulanması ve güncellenmesi Yönetim Kurulu’ nun yetki, görev ve sorumluluğundadır. Bu çerçevede; 

Genel Müdür’ün etik, güvenilir, yasaya uygun ve kontrollü bir çalışma ortamı tesis edilmesi için Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunması, 

Genel Müdür’ün Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği esaslara uygun olarak risklerini değerlendirmeleri ve gerekli kontrol mekanizmalarını tesis etmeleri, 

İç Denetim Birimi, Finans ve Muhasebe Birimi, Yatırımcı İlişkileri Birimi, Girişimci İlişkileri Birimi, Hukuk ve Mevzuat Birimi ile Yönetim Kurulu Platform faaliyetlerinin güvenli ve yasal düzenlemelere uyumlu şekilde yürütülüp yürütülmediğinin takibinin yapılması, 

Politikalara, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, tüm Platform çalışanları, 

Yönetim Kurulu’nca belirlenen politikalara uyum sağlamak, 

Kendi faaliyet alanları ile ilgili risklerin etkin şekilde yönetmek, 

İlgili yasal düzenlemelere ve Platform uygulamalarına uyumlu bir şekilde çalışmak,

Politika’ya aykırı bir davranış, faaliyet ya da uygulama ile karşılaşılması durumunda Yönetim Kurulu’na bildirmek ile sorumludur. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

TANIMLAR 

Tanımlar 

Madde 4 - İşbu politika kapsamında yer alan tanımlar aşağıda listelenmiştir: 

Yolsuzluk: Bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak her nevi kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanılmasıdır. 

Rüşvet: Bir kişinin, görevinin ifası ile ilgili bir işi yapması, yaptırması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; talep veya kabul edilmesi; bunlara aracılık edilmesi gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için bir başka kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde kendisine veya bunu talep eden tarafa veya bu ilişki dolayısıyla bir başkasına çıkar sağlamasıdır. 

Rüşvet ve yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir, bu hususlar arasında sayılabilecek unsurlar aşağıda listelenmiştir: 

Nakit ödemeler, 

Siyasi ya da diğer bağışlar, 

Komisyon, 

Sosyal haklar, 

Hediye, ağırlama, 

Diğer menfaatler 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

UYGULAMA 

Mal ve Hizmet Alınan ve Satılan Firmalar ve İş Ortakları 

Madde 5 - Mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının, Politika esaslarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.

 

Firma ve İş Ortaklarının Seçimi 

Madde 6 - Üst düzey yönetimce, mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının seçimi aşamasında tecrübe, mali performans, teknik yeterlilik gibi kriterleri ile birlikte etik düzeyleri ve bu alanda olumlu bir geçmişe sahip olmaları da dikkate alınır. Rüşvet veya yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbaratı olan firma ya da iş ortaklarıyla, diğer kriterleri karşılasalar bile çalışılmaz. Bu kapsamda herhangi bir iş ilişkisine girmeden önce gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılması sorumluluğu öncelikle üst düzey yönetimdedir. Denetim Bölümü denetimlerinde söz konusu hususlara uygun davranılıp davranılmadığını değerlendirir. 

Firma ve İş Ortakları ile Anlaşma Sağlanması 

Madde 7 - Olumlu istihbaratı olan ve diğer kriterleri karşılayan firma ve iş ortaklarıyla yapılacak anlaşma ve sözleşmelerde; 

Politikada belirtilen esaslara ve ilgili diğer düzenlemelere tam uyum sağlanması,

Çalışanlarının bu esasları özümsemesi ve buna uygun davranması, 

Belirli periyotlarla çalışanlarının Politika ile ilgili eğitimler almalarının sağlanması,

Çalışanlarına bildirim yükümlülükleri ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi 

ile ilgili şartlara yer verilir. Bunlara uyulmaması ya da Politika’ya aykırı bir durum oluşması durumunda çalışmanın ve yürürlükteki sözleşmelerin haklı sebeple sonlandırılacağına ilişkin hükümlere yer verilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

POLİTİKA VE PROSEDÜRLERİMİZ 

Rüşvet ve Yolsuzluk 

Madde 8 - Platform her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez. 

Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla Platform ile iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi gerekmektedir. 

Hediye 

Madde 9 - Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen bir üründür. 

Platform tarafından üçüncü şahıslara teklif edilen ya da verilen her türlü hediye alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif edilmelidir. Bu kapsamda verilebilecek hediyeler ve bunların kayıt altına alınması ile ilgili esaslar Platform Çıkar Çatışması Politikası’nda yer alan Maddi ve Maddi Olmayan Çıkar Çatışmaları başlığı ile yazılı hale getirilmiştir.

 

Hediyenin kabul edilebilmesi için de aynı prensipler geçerlidir ve bu prensiplerde yer verilen maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul edilmemelidir. Ayrıca, bu kapsamda olsa bile hediye kabulünün sıklık arz etmemesi, kabul edilen hediyelerle ilgili kabul eden tarafından ilk amiri kanalıyla şirket, İnsan Kaynakları ve üst yönetimine bildirimde bulunulması gerekmektedir. 

 

Kolaylaştırma Ödemeleri 

Madde 10 - Bu Politikanın kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya  da süreci (izin ve ruhsat almak, lisans, belge temin etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için  kolaylaştırma ödemeleri teklif edilmez. 

 

Bağışlar 

Madde 11 - Platform’un tabi olduğu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile bağış ve yardımlara bazı  yasal sınırlamalar getirilmiştir. Buna göre; hazırlanan Bağışlar bu mevzuat hükümlerinde aykırı olamaz. 

Platform, çalışanlarının işlerinden bağımsız olarak kendi topladıkları tutarlarla hayır kurumlarını  desteklemeleri Platform politikasının dışındadır. Ancak, bu noktada da Platform Çıkar Çatışması  Politikası’nda yer alan prensipler geçerlidir. 

 

Hatasız Kayıt Tutma 

Madde 12 - Platform muhasebe ve kayıt sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar yasal düzenlemeler ile düzenlenmiştir. Buna göre gerekli unsurlar aşağıda listelenmiştir: 

Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi ve muhafaza edilmesi, 

Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde tahrifat yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması. 

Eğitim ve Gelişim 

Madde 13 - Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Platform çalışanlarına duyurulmuş, sürekli ve kolaylıkla erişilebilir durumdadır. Eğitimler, çalışanların farkındalığının artırılması için önemli bir enstrümandır. Bu kapsamda İdari İşler Birimi, İç Denetim Birimi ve Hukuk ve Mevzuat Birimi, Girişimci İlişkileri Birimi ve Yatırımcı İlişkileri Birimi ile birlikte tüm çalışanların katılımının zorunlu olduğu eğitim programları tasarlar. 

Politika İhlallerinin Bildirimi 

Madde 14 - Bir çalışan ya da Platform adına hareket eden bir kişinin iş bu politikaya aykırı hareket ettiği yönünde görüş ya da şüphe varsa, üst yönetime iletilmelidir. Platform Çıkar Çatışması Politikası ile ilgili hususlar belirli periyotlarla Platform çalışanlarına hatırlatılmaktadır. 

Platform, dürüst ve şeffaf bir yaklaşımı teşvik etmekte olup; iyi niyetle içten kaygılarını dile getiren herhangi bir çalışanını ya da Platform adına hareket eden bir kişiyi desteklemektedir ve bildirimleri gizli tutmaktadır. Hiç bir çalışan üst yönetime yapmış olduğu Etik Kural ihlali olduğuna inandığı bir bildirim nedeniyle baskı veya cezalandırmaya tabi tutulamaz, üst yönetimin yazılı oluru alınmadan görev kapsamı veya yerinde bu nedenle bir değişiklik yapılamaz. Bildirim yapan kişinin, bu tür bir muameleye maruz kalması durumunda bunu üst yönetime iletmesi gerekmektedir. 

Mal ve hizmet alınan firma ya da iş ortaklarının da çalışanlarına bu politika ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi gerekmektedir. Bu husus yapılan sözleşmelerle de garanti altına alınır. 

 

Politika İhlalleri 

Madde 15 - Politikaya aykırı olan veya olma ihtimali olan durumlarda, konu üst yönetimce incelenir ve uygunsuz davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımlar uygulanır. 

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmalar veya Platform adına görev yapan kişi ve kuruluşlarla ile yapılan sözleşmelerde Politika’ya aykırı davranış, tutum ya da faaliyet bulunduğunun belirlenmesi durumunda çalışmaların/yürürlükteki sözleşmelerin Platform tarafından haklı sebep ile tek taraflı olarak sonlandırılacağına dair hükümlere yer verilir ve Politika ihlali durumunda da istisna yapılmaksızın bu hükümler uygulanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

DİĞER HUSUSLAR 

Politika ’da Yer Almayan Diğer Hususlar 

Madde 16 - Bu Politika metninde düzenlenmemiş, Politika kapsamı ile ilgili diğer konularda Platform tarafından çıkarılan diğer Politika metninde, genelgeler ile sermaye piyasası işlemlerini düzenleyen yasalar ve diğer ilgili mevzuat hükümleri esas alınır. 

Politika Hükümlerinde Değişiklikler 

Madde 17 - Politika hükümlerini değiştirme yetkisi Platform Yönetim Kuruluna aittir.

Yürütme 

Madde 18 - Bu Politika hükümleri Nar Kitle Fonlama Platformu Anonim Şirketi tarafından yürütülür. 

Yürürlük 

Madde 19 - İşbu Politika hükümleri Nar Kitle Fonlama Platformu Anonim Şirketi Yönetim Kurulunun 11 / 10 / 2022 tarihli, 2022 / 1 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, karar tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.