Facebook

Genel Risk Bildirim Formu

KİTLE FONLAMASI FAALİYETLERİ  

GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU 

Önemli Açıklama 

Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de  bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz  riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz  gerekmektedir.  

Bu amaçla III-35/A.2 sayılı “Kitle Fonlaması Tebliği”nin 14 üncü maddesinde öngörüldüğü  üzere “Kitle Fonlaması Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları  anlamanız gerekmektedir.  

Bilgi formları Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına tabi değildir. 

Uyarı 

İşlem yapmaya başlamadan önce üye olmayı düşündüğünüz Platform’un, Kurulca paya dayalı  kitle fonlaması faaliyeti yürütmesi uygun görülen platformların yer aldığı listede bulunup  bulunmadığını kontrol ediniz. Listede yer alan plaformların bilgilerine www.spk.gov.tr web  sitesinden ulaşabilirsiniz.  

Risk Bildirimi  

İşlem yapacağınız Platform’un işleticisi Nar Kitle Fonlama Platformu A.Ş. ile imzalanacak  “Üyelik Sözleşmesi” nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok  önemlidir.  

1. Platform nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm  işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve takas merkezleri  tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri ile  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı hükümleri uygulanacaktır.  

2. Kitle fonlaması işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Girişim şirketlerine ve/veya  Projelere yapılan yatırımlar, özellikle de yatırılan paranın kısmen veya tamamen  kaybedilmesi riski başta olmak üzere önemli maddi riskler içermektedir. 

3. Yatırımınızdan herhangi bir getiri elde edemeyebilirsiniz. Yatırımınız herhangi bir  mevduat garantisi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun yatırımcıların tazminine  ilişkin hükümleri kapsamında değildir. Ayrıca erken aşama girişimlere yapılan yatırımlar  genellikle herhangi bir temettü ödemesi sağlamamaktadır. 

4. Kitle fonlaması yatırımları doğası gereği likit olmayan yatırımlardır. Yatırımlarınızı  herhangi bir zamanda satamayabilirsiniz, satsanız bile yüksek işlem maliyetleriyle  karşılaşabilirsiniz. 

5. Girişim şirketinin ve/veya Projenin ticari hedeflerine ulaşamaması riski vardır. Geçmiş  performans, gelecekteki sonuçların bir göstergesi olmadığı gibi, erken aşama girişimlerde  geçmiş performans verisi dahi sunulamayabilir.  

İşbu Kitle Fonlaması Faaliyetleri Hakkında Genel Risk Bildirim Formu, müşteriyi genel olarak  mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kitle fonlaması faaliyetlerinden  kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara  yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.  

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında  Platformun ve işleticisinin kusuru ve ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve  dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu “Kitle Fonlaması  Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nu onayladığımı ve bundan sonra Form’un bir  örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.  

Beyanın elektronik ortamda verilmesi, işbu Form’u okuyup anlayarak onayladığınız  anlamına gelecektir ve Form’un bir örneği Platform’a üyelik esnasında belirttiğiniz e-posta  adresine gönderilecektir.  

......................................................................................... 

Ad ve Soyad:  

Unvan: 

Tarih: