Kalite Politikası

NAR KİTLE FONLAMA PLATFORMU A. Ş. 

KALİTE POLİTİKASI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER 

Amaç 

Madde 1 - Bu kalite politikasının (“Politika”) amacı, Nar Kitle Fonlama Platformu A.Ş.’nin (“Platform”) ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştireceği faaliyetlere ilişkin ilke ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2 - Bu Politika, Platform’un tüm organizasyon yapısı içerisinde uygulanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

KALİTE İLKE VE ESASLARI 

Kalite İlke ve Esasları 

Madde 3 - Platformun faaliyet sürecinde uygulayacağı kalite ilke ve esasları, bunlarla sınırlı kalmamak kaydı ile, aşağıda listelenmiştir: 

Tüm süreçlerde şeffaf ve mevzuata uyumlu olmak, 

Bağımsız, etik, güvenilir, kaliteli, nesnel ve tarafsız bir biçimde değerlendirme, kampanya ve yatırım ortamı sağlamak, 

Ulusal ve Uluslararası standartları sürekli takip etmek ve iş süreçlerinin bu standartlara ulaşması için çaba göstermek, 

Tüm süreçlerde girişimci ve/veya yatırımcıların ihtiyaç ve taleplerini, eksiksiz ve zamanında karşılamak, 

Girişimci ve/veya yatırımcılara teknolojik altyapı, platform kullanımı ve hizmet kalitesi bakımından en iyi deneyimi sağlamak, 

Girişimci ve/veya yatırımcıların risklerini asgari düzeyde tutmak adına etkin bir değerlendirme süreci yürütmek, 

Platform’un uygulamaya aldığı tüm politikalara uygun hareket etmek, 

Çalışanlarımızın katılımcı, paylaşımcı ve inovatif yetkinliklerinin gelişimi adına ekip çalışmasına önem vermek, 

Sürekli gelişim prensibi gereğince çalışanlarımızın eğitimine, kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunmak, 

Toplum ve çevre bilincine sahip, kalite ve saygı unsurlarını ön planda tutan bir ekip ruhunun oluşması için çaba sarf etmek, 

Özelde kitle fonlaması, genelde ise tüm girişimcilik ekosisteminin gelişimi adına tüm paydaşlar ile iş birliği içerisinde olmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

DİĞER HUSUSLAR 

Politika’da Yer Almayan Diğer Hususlar 

Madde 4 - Bu Politika metninde düzenlenmemiş, Politika kapsamı ile ilgili diğer konularda Platform tarafından çıkarılan diğer Politika metninde, genelgeler ile sermaye piyasası işlemlerini düzenleyen yasalar ve diğer ilgili mevzuat hükümleri esas alınır. 

Politika Hükümlerinde Değişiklikler 

Madde 5 - Politika hükümlerini değiştirme yetkisi Platform Yönetim Kuruluna aittir. Yürütme 

Madde 6 - Bu Politika hükümleri Nar Kitle Fonlama Platformu Anonim Şirketi tarafından yürütülür. 

Yürürlük 

Madde 7 - İşbu Politika hükümleri Nar Kitle Fonlama Platformu Anonim Şirketi Yönetim Kurulunun 11 / 10 / 2022 tarihli, 2022 / 1 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, karar tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.