Facebook

Değerlendirme Politikası

NAR KİTLE FONLAMA PLATFORMU A. Ş. 

DEĞERLENDİRME POLİTİKASI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER 

Amaç 

Madde 1 - Bu değerlendirme politikasının (“Politika”) amacı, Nar Kitle Fonlama Platformu A.Ş.’nin (“Platform”) ilgili mevzuata uygun olarak başvuru yapan Girişimci veya Girişim Şirketinin Bilgi Formunun onaylanmasına ve Kitle Fonlaması Tebliği (III – 35/A.2) Ek-2’de asgari unsurları belirlenen fizibilite raporunun incelenmesine yönelik olarak nesnel değerlendirme ölçüt ve yöntemlerini içeren Yatırım Komitesi değerlendirmesine ilişkin ilke ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2 - Bu Politika kampanyalar ve yayınları için gerekli değerlendirmeleri kapsar ve Platform’un tüm organizasyon yapısı içerisinde uygulanır. 

Hukuki Dayanak 

Madde 3 - Bu Politika, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Madde 4, Madde 16, Madde 35/A ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.10.2021 tarihli 31641 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kitle Fonlaması Tebliği (III – 35/A.2) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) yayınları esas alınarak hazırlanmış ve yine ilgili mevzuat gereği Platform Yönetim Kurulu kararına bağlanarak Kamuoyuna, Platform web sitesi üzerinden sürekli olarak duyurulur. 

İKİNCİ BÖLÜM 

TANIMLAR 

Tanımlar 

Madde 4 - Değerlendirme politikası kapsamında yer alan tanımlar aşağıda listelenmiştir: 

Bilgi formu: Girişimci veya girişim şirketi tarafından hazırlanan, projenin veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonun toplanabilmesi amacıyla kampanya sayfasında ilan edilen ve standartları Kurulca belirlenen formu, 

Borçlanmaya Dayalı Kitle Fonlaması: Borçlanma aracı karşılığında kitle fonlama platformları aracılığıyla halktan para toplanmasını, 

Girişimci: Projesine kitle fonlaması vasıtasıyla kaynak arayan Türkiye’de yerleşik gerçek kişileri ve limited veya anonim şirket türündeki tüzel kişileri, 

Girişim şirketi: Anonim şirket kurma zorunluluğu olmadan faaliyetlerine devam edecek ve Türkiye’de kurulu olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve projesine kaynak ihtiyacı bulunan anonim şirketleri veya toplanan fonların emanet yetkilisi nezdinde açılan bloke hesabına aktarılması öncesinde anonim şirkete dönüşmesi zorunlu olan limited şirketleri, 

Kampanya: Bir girişim şirketinin veya projenin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen fon toplama talebinin Platform üzerinden kamuya duyurulmasını, 

Kampanya Sayfası: Bir girişim şirketine veya projeye ilişkin olarak platform nezdinde oluşturulan ve yalnızca üyelerin erişimine açık tutulan internet sayfasını, 

Kanun: 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu, 

Kitle Fonlaması: Bir projenin veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla Kurul tarafından belirlenen esaslar dâhilinde Kanunun yatırımcı tazminine ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın kitle fonlama platformları aracılığıyla halktan para toplanmasını, 

Kitle Fonlaması Borçlanma Aracı: Girişimci veya Girişim Şirketinin platformlar aracılığıyla sattığı, fonlanan şirketin borçlu sıfatını haiz olduğu ve nominal değerinin vade tarihine kadar taksitler halinde bilgi formunda açıklanan esaslar çerçevesinde yatırımcıya geri ödenmesi esasına dayanan menkul kıymeti, 

Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu, 

Nar Kitle Fonlama Platformu A.Ş.: Kitle Fonlama Platformu (Platform) 

Pay: Girişim şirketinin sermayesini temsil eden ve sahibine ortaklık hakkı veren menkul kıymeti, 

Paya Dayalı Kitle Fonlaması: Pay karşılığında kitle fonlama platformları aracılığıyla halktan para toplanmasını, 

Proje: Girişim şirketine dönüşme potansiyeli taşıyan, planlanan teknoloji faaliyeti ve/veya üretim faaliyetinin gerçekleştirilmesi için kaynak ihtiyacı olan iş fikrini, 

Tanıtıcı Bilgiler: Platformlar tarafından kampanyalara ilişkin olarak her türlü iletişim aracıyla kamuoyu ile paylaşılan iş fikri özeti, girişim şirketinin ticaret unvanı ve merkez adresi, girişim şirketinin yöneticilerinin veya girişimci ve ekibinin adı, soyadı ve geçmiş tecrübeleri, hedeflenen ve toplanan fon tutarı, belirlenen ve geriye kalan kampanya süreleri, varsa fon sağlayan yatırımcı sayısı ve kampanyayı destekleyen nitelikli yatırımcıların unvanları gibi genel nitelikteki özet bilgileri, 

Tebliğ: Kurul tarafından 27.10.2021 tarihli ve 31641 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kitle Fonlaması Tebliği’ni (III - 35/A-2), 

Teknoloji Faaliyeti: Katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek teknolojik ürün ve hizmet üretimini ve/veya teknolojik bir buluşun ticari bir ürün, yöntem ya da hizmete dönüştürülmesi amacıyla yürütülen teknoloji geliştirme faaliyetini,

Üretim Faaliyeti: Yüksek katma değer ve istihdam yaratma potansiyeli taşıyan bir iş modeline bağlı olarak girdilerin belirli bir süreçten geçirilerek fiziksel ürüne dönüştürülmesi faaliyetini, 

Yatırım Komitesi: Girişim şirketine veya girişimciye ait projeye ilişkin hazırlanan fizibilite raporunu değerlendiren, kampanyalara ilişkin hazırlanan kitle fonlaması bilgi formunu onaylayan ve Platform yönetim kurulu tarafından belirlenen komiteyi, 

Proje Danışmanı: Platform’a yapılan başvuruları ön değerlendirmeye tabi tutan, Girişimci veya Girişim Şirketi ile Platform arasındaki iletişimi sağlayan ve Bilgi Formu’nu Yatırım Komitesi’ne sunulmaya hazır hale getirilmesi için Proje Danışmanlığı veren Girişimci veya Girişim Şirketine Platform tarafından gerek görülmesi halinde atanan personeli, ifade eder. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

GİRİŞİMCİ ve/veya GİRİŞİM ŞİRKETİNE DAİR HÜKÜMLER 

Değerlendirilmeye Alınacak Projeler 

Madde 5 - Platform’a yapılan başvurularda ilgili mevzuata uygun olarak, Girişim şirketine dönüşme potansiyeli taşıyan teknoloji faaliyeti ve/veya üretim faaliyeti yürütmek için kaynak ihtiyacı olan iş fikirleri değerlendirmeye alınır. 

Verilen Bilgilerin Doğruluğu 

Madde 6 - Başvurularda paylaşılan tüm bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğu kabul edilir. Platform tarafından gerekli durumlarda verilen bilgi ve/veya belgeleri tevsik edecek ek belgeler istenebilir. 

Girişimci ve Girişim Şirketi’ne Dair Ön Değerlendirme 

Madde 7 - Platform’a başvuran Girişimci veya Girişim Şirketi’ne ilgili müdürlük destek olur ve Platform tarafından gerekli görülmesi halinde bir Proje Danışmanı atanır. 

Madde 8 - İlk değerlendirme bu aşamada yapılır ve Madde 5’te belirtilen duruma uygun olmayan başvurular bu aşamada reddedilir. Bu durum gerekçelerin belirtildiği bir e-posta ile başvuru sahibine bildirilir. 

Madde 9 - Ön onayı geçen başvuru sahipleri Proje Danışmanı’nın yönlendirmeleri ile Yatırım Komitesi’ne sunulmak üzere gerekli hazırlıkları yapar. 

Başvuru ve Kitle Fonlaması Bilgi Formunda Bulunması Gerekli Bilgi ve Belgeler 

Madde 10 - Girişimci veya Girişim Şirketi Platform tarafından çevrimiçi olarak sunulan başvuru formunu doldurur. Bu formda aşağıdaki maddelerden Girişim Şirketinin daha önce kurulup kurulmadığına göre temin edebildikleri bilgi ve belgeler ile Sermaye Piyasası Kurumu tarafından Bilgi Formunda istenen diğer bilgi ve belgeler bulunur. Başvuru esnasında Platforma sunulması gereken asgari unsurlar aşağıda listelenmiştir: 

Girişimin şirketini veya projeyi tanıtıcı bilgiler, 

Girişimin şirketinin yöneticilerini veya girişimci ve ekibini tanıtıcı bilgiler,

Girişim şirketinin mevcut ve gelecekteki ana faaliyetlerine ilişkin hazırlanan iş modeli kanvası, 

Girişim şirketinin mevcut faaliyet konuları, varsa ürettiği/üreteceği ürünler ve/veya sunduğu/sunacağı hizmetler veya projenin çıktısı niteliğindeki ürün ve/veya hizmetler hakkında bilgiler, 

Ürün ve hizmetlere yönelik Pazar araştırması ve analizi ile varsa önceki etüt, araştırma ve diğer çalışmalar hakkında bilgiler, 

Hedef kitle, ürün ve/veya hizmetlerin talebine ilişkin somut ve öngörülebilir tahminler,

Ürün ve hizmetlerin teknik ve tasarım analizi, bunlara ilişkin araştırma, geliştirme, üretim, satış ve pazarlama programı hakkında tahmin ve varsayımlar, 

Projenin fon kaynakları, tahmini finansman yapısı ile finansal ve ekonomik analizi,

Fon kullanım süresine göre belirlenecek makul bir süre için somut ve öngörülebilir varsayımlara dayanan gelir-gider projeksiyonu, 

Fon kullanım yerleri, varsa ek satış dahil hedeflenen fon tutarı, her bir harcamam kaleminin mahiyeti ve planlanan harcama tarih ve dönemleri hakkında bilgiler, 

Araştırma, geliştirme, danışmanlık, lisans, patent, işçilik, pazarlama, demirbaş, ekipman, finansman ve benzeri giderler ile diğer öngörülmeyen harcamalar için ayrılan bütçe hakkında bilgiler, 

Projenin beklenen amacına ulaşmasını engelleyebilecek risk faktörleri. 

Yatırım Komitesine Başvurunun Sunulması 

Madde 11 - Girişimci ve/veya Girişim Şirketi tarafından Madde 10’da verilen bilgi ve belgeler Platform tarafından başvuru sahibine tahsis edilen çevrimiçi alan kullanılarak girilir ve kampanya sayfası düzenlenir. Başvuru Platform ön onayı ile Yatırım Komitesine sunulur. 

Yatırım Komitesinin Oluşumu ve Toplantı Usulü 

Madde 12 – Kitle Fonlaması Tebliği (III - 35/A.2) uyarınca Yatırım Komitesi için öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden Yatırım Komitesi üyeleri ile Platform’un Yönetim Kurulu Üyeleri sorumludur. 

Madde 13 - Yatırım Komitesi en az 3 üyeden oluşur. 

Madde 14 - Yatırım Komitesi üye sayısının çoğunluğunun finans, girişimcilik, işletmecilik, hukuki, Proje danışmanlığı, teknoloji, sanayi ve ticaret gibi alanlarda en az 5 yıllık tecrübeye sahip kişilerden oluşur. 

Madde 15 - Yatırım Komitesi’nin en az bir üyesi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip kişilerden seçilir.

Madde 16 - Yatırım Komitesi Üyelerinin tamamı Kitle Fonlaması Tebliği (III - 35/A.2) 6’ncı maddesi birinci fıkrasında yer alan şartları sağlar. 

Madde 17 - Yatırım Komitesi’nin bir üyesi Platform Yönetim Kurulu Üyesi olması ve bu üyenin Kitle Fonlaması Tebliği (III – 35/A.2) 6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasında belirtilen şarta haizdir. 

Madde 18 - Borçlanmaya dayalı kitle fonlaması faaliyeti yürüten platformların yatırım komitesinin en az bir üyesinin Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de tanımlanan kredi derecelendirme lisansına sahip kişilerden olması, ve üye sayısının çoğunluğunun bu politikanın 14’üncü maddesinde belirlenen tecrübe şartına ilave olarak istatistik, risk değerlemesi ve yönetimi, finansal analiz, derecelendirme ve değerleme alanlarının herhangi birinde en az 5 yıllık tecrübeye sahip kişilerden olması zorunludur. 

Madde 19 – Platform, yukarıda sayılan şartların sağlanması şartıyla birden fazla Yatırım Komitesi oluşturabilir. 

Madde 20 - Kitle Fonlaması Tebliği (III - 35/A.2) 9’uncu maddesinde belirtilen şartlardan herhangi birinin kaybedildiğini öğrendiği tarihten itibaren Platform Yönetim Kurulu en geç 10 işgünü içinde bu şartların yeniden sağlandığını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurul’a iletir. 

Madde 21 - Yatırım Komitesi üyeliklerinden herhangi birinin boşalması durumunda, bu durumun gerekçesi Platform tarafından yazılı olarak iki işgünü içinde Kurul’a bildirilir. 

Madde 22 - Yatırım Komitesi’nin Bilgi Formu’nu onaylaması üye tamsayısının çoğunluğunun bu yönde karar vermesi ile mümkündür. 

Madde 23 - Yatırım Komitesi Üyeleri; kendilerinin, eşlerinin, alt ve üstsoylarının sermaye, denetim ve idari bakımdan doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili oldukları Proje’lere veya Girişim Şirketleri’ne ait Kampanya başvurularının değerlendirilmesinde oy kullanamazlar. 

Madde 24 - Yatırım Komitesi üyelerinden herhangi birinin bir Girişim Şirketi’nin veya Proje’nin Kampanyası’nın Platform’da yayımlanma kararına karşı şerh koyması halinde, bu şerhe ve şerhin gerekçesine ilişkin ilgili Girişim Şirketi’nin veya Proje’nin Kampanya sayfasında açıklama yapılır. 

Madde 25 - Yatırım Komitesi üyeleri Kitle Fonlaması Tebliği (III - 35/A.2) kapsamındaki faaliyetleri karşılığında Girişim Şirketleri’nden veya Girişimci’lerden herhangi bir ekonomik menfaat temin edemez ve değerlendirdikleri Kampanya’lara hedeflenen fon tutarının %5 (yüzde beş)’inden fazla fon sağlayamazlar. 

Madde 26 - Yatırım Komitesi üyeleri başvuruları değerlendirmek üzere çevrimiçi veya yüz yüze bir araya gelerek toplantı yapabilir. 

Madde 27 - Yatırım Komitesi üyeleri başvuruları objektif kriterlere ve hiçbir yönlendirme ve baskıya maruz kalmadan değerlendirir ve yayınlanmasını uygun görmesi durumunda onay verir. Uygun bulmadığı başvurular için gerekçesini yazılı olarak bildirir.

 

Madde 28 - Yatırım Komitesi üyeleri gerekli gördükleri takdirde Girişimci veya Girişim Şirketi yetkilileri ile çevrimiçi veya yüz yüze görüşür. 

Madde 29 - Yatırım Komitesi üyeleri gerekli gördükleri takdirde başvuru için Proje Danışmanı vasıtası ile yahut doğrudan ek bilgi ve belge talep edebilir. 

Yatırım Komitesinin Değerlendirme Kriterleri 

Madde 30 - Yatırım Komitesi öncelikle başvuruların ilgili mevzuata uygunluğuna göre bir değerlendirme yapar. 

Madde 31 - Değerlendirmede nesnel kriterlere göre Proje Danışmanı tarafından raporlanan Bilgi Formu ve diğer bilgi ve belgelere göre sahip olduğu bilgi ve tecrübesini de kullanır. 

Madde 32 - Değerlendirme esnasında gelişme potansiyeli taşıyan teknoloji ve/veya üretim faaliyetinde bulunan proje veya girişim şirketi olmasına ve özellikle inovasyon içermesine dikkat edilir. 

Madde 33 - Söz konusu kampanya kapsamında yatırım yapacak olası yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik olarak basiretli tacir tanımına uygun olarak risk ve getiri analizi yapılır, olası yüksek riskleri öngörülür ve bu tür unsurlar belirtilir. 

Madde 34 - Bilgi formunda ve eklerinde yer alan bilgilerin, yatırım komitesinin sahip olduğu tüm bilgiler çerçevesinde gerçeğe uygun olmasına ve bilgi formundaki bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir yanlışlık, yanıltıcılık ve eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmesine dikkat eder. 

Madde 35 - Yüksek katma değer içeren ve/veya ülkemize yurtdışından ithal edilen ürünlerin ikamesi olan ürünlerin üretilmesine olanak sağlayan, ulusal çıkarlarımıza ve toplum refahına katkıda bulunan nitelikteki iş fikirlerine özen gösterilir. 

Madde 36 - Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi, istihdam oluşturulması, küresel dünya ile entegrasyona katkıda bulunulması, teknik ve teknolojik ilerlemeler yoluyla ülke markasının güçlendirilmesi ve ülkeye yeni kaynaklar ve rezervler getirilmesi unsurlarını hedefleyen ve ihracatı geliştirmeye yönelik amaçları olan girişimlere önem verilir. 

Madde 37 - İş fikrinin evrensel kurallara uygun olarak din, dil, ırk ve etnik kimlik gözetmeyen bir durumda ve hukuka uygun olmasına dikkat eder. 

Kampanyanın Kabulü ve Yayına Alınması Usulü 

Madde 38 - Yatırım Komitesi’nin üye tam sayısının çoğunluğu ile Bilgi Formu’nu kabul etmesi ile başvuru kabul edilmiş sayılır ve yayınlanması için Proje Danışmanı veya ilgili birim tarafından Platform’a iletilir. Platform tarafından gerekli ön çalışmalar ve işlemler akabinde başvuru fon toplanması için yayına alınma tarihi belirlenir ve yayınlama tarihi geldiğinde de başvuru yayına alınır. 

Kampanyanın Ret Edilmesi ve Bildirim Usulü 

Madde 39 - Yatırım Komitesi’nin üye tam sayısının çoğunluğu ile Bilgi Formu’nu Kabul etmemesi halinde başvuru kabul edilmemiş sayılır ve ret gerekçesini de içeren bilgiler ile birlikte Yatırım Komitesi kararı başvuru sahibine Platform tarafından bildirilir. 

Kampanya Süresi İçerisinde Bilgi Formunda Açıklanan Hususlardaki Değişiklikler 

Madde 40 - Kampanya süresi içerisinde, yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek değişikliklerin veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, bu durum bilgi formunun değiştirilmesi ya da yeni eklenmesi öngörülen hususları içeren kısımları ile birlikte girişim şirketi veya girişimci tarafından derhal platforma bildirilir. 

Madde 41 - Bilgi Formu’nun değiştirilmesi ya da yeni eklenmesi öngörülen huşuları içeren kısımları Madde 43 uyarınca yapılacak bildirim tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde Yatırım Komitesi tarafından değerlendirilir. Yatırım Komitesi değişiklik yapılan Bilgi Formu’nu onaylarsa kampanya sayfasında derhal yayımlanır. Yatırım Komitesi ilave gelişmelerin niteliğini ve potansiyel etkilerini değerlendirerek kampanya sürecini iptal edebilir. 

Fikri Haklar Hususu 

Madde 42 - Platform’a başvuru yapan Girişimci ve/veya Girişim Şirketi, başvurusunda bulunan tüm bilgi ve belgelerin telif haklarının kendisinde olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılır. Aksi bir durumun tespiti durumunda değerlendirmeye alınmaz veya derhal işlemler iptal edilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

DİĞER HUSUSLAR 

Politika’da Yer Almayan Diğer Hususlar 

Madde 43 - Bu Politika metninde düzenlenmemiş, Politika kapsamı ile ilgili diğer konularda Platform tarafından çıkarılan diğer Politika metninde, genelgeler ile sermaye piyasası işlemlerini düzenleyen yasalar ve diğer ilgili mevzuat hükümleri esas alınır. 

Politika Hükümlerinde Değişiklikler 

Madde 44 - Politika hükümlerini değiştirme yetkisi Platform Yönetim Kuruluna aittir. Yürütme 

Madde 45 - Bu Politika hükümleri Nar Kitle Fonlama Platformu Anonim Şirketi tarafından yürütülür.

 

Yürürlük 

Madde 46 - İşbu Politika hükümleri Nar Kitle Fonlama Platformu Anonim Şirketi Yönetim Kurulunun 11 / 10 / 2022 tarihli, 2022 / 1 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, karar tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.