Kitle Fonlaması Sözleşmesi

NAR KİTLE FONLAMA PLATFORMU A.Ş.

KİTLE FONLAMA SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR 

1.1. İşbu Paya Dayalı Kitle Fonlama Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) 

A. İçerenköy Mah. Firuzağa Sk. No: 2 / 1, Ataşehir / İstanbul - Türkiye adresinde mukim ve 382387 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicili’ne kayıtlı Nar Kitle Fonlama Platformu A. Ş. (“Platform”) ile 

B. [____________] adresinde mukim [__________] (“Girişimci”) arasında aşağıdaki hüküm ve koşullarda, imza kısmında belirtilen tarihte akdedilmiştir. 

1.2. Girişimci tarafından kampanyası yürütülecek projenin kapsamı ………….. ve amacı …….. şeklinde ifade edilmiştir. 

1.3. İşbu sözleşme kapsamında Platform ve Üye ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. 

1.4. Platform’u temsile yetkili kişiler ve irtibat bilgilerine www.narfon.com.tr internet adresinden ulaşılabilmektedir. 

2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE AMACI 

2.1. İşbu Sözleşme Girişimci’nin Platform’a başvurması, Platform’un sunduğu hizmetlerden yararlanması ve Tebliğ ve SPK’nın yayınladığı ilgili diğer mevzuata göre Proje’si için fon toplamak maksadı ile Kitle Fonlama Kampanyası yapması süreçlerini ve ilişkili kural, usul ve esasları kapsar. 

2.2. Girişimci’nin Kampanya yapmak üzere Platform’a başvurması ile başlayan sürece, işbu Sözleşme hükümleri, Tebliğ ve ilgili mevzuatın Platform’un öngördüğü, diğer kuralların uygulanması işbu Sözleşme’nin konusunu oluşturur. 

3. KİTLE FONLAMASI FAALİYETİ VE TANIMLAR 

3.1. Platform, Kitle Fonlaması Faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuş olup 27 Ekim 2021 Tarih ve 31641 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren III - 35 / A.2 Sayılı Kitle Fonlaması Tebliği’ne dayanarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kuruluşuna izin verilmiştir. Platform, bu kapsamda girişimlere Tebliğ’in izin verdiği yöntemlerle yatırım yapılması amacıyla münhasıran halktan para toplama faaliyetleri yürütür. Platform, kendisine başvuruda bulunan girişimci ve girişim şirketlerinin kampanyalarını ön değerlendirmeden geçirerek yatırım komitesine sunar. Yatırım komitesinin mevzuata göre hazırlanan değerlendirme politikasına istinaden yaptığı değerlendirme sonucu onaylanan kampanyalar Platform’un İnternet Sitesi’nde yayımlanır.

3.2. Üyelik işlemlerini tamamlayan Üyeler yayımlanan kampanyaların sayfasında yer alan bilgi, belge ve şartları inceler ve girişim şirketlerinin çıkarılacak paylarınısatın alarak yatırım yapar. Toplanan fonlar girişim şirketine ilgili prosedür kapsamında aktarılmadan önce Platform’un emanet yetkilisi [______]’de bloke edilir. MKK nezdinde kaydileştirme ve diğer Tebliğ hükümlerinin yerine getirilmesi akabinde, toplanan fon Girişim Şirketi’ne veya asgari sermaye tutarıyla sınırlı olarak Girişimci’ye aktarılır. 

3.3. İşbu Sözleşme’de aksi belirtilmediği sürece yanlarında açıklanmış olan anlamlarda kullanılmış terimler aşağıda listelenmiştir:

Bağlayıcı Sözleşmeler 

Kitle Fonlama Sözleşmesi, Bilgi Formu, Genel Risk Bildirim Formu ve işbu Sözleşmeyi ifade eder.

Birlikte Satma Hakkı 

Girişimci’nin belirli kıstaslar çerçevesinde haklarını üçüncü bir kişiye devretmek istemesi halinde Kitle Fonlaması vasıtasıyla malik olan Üyeler’in de aynı şartlarda paylarını devretme hakkını ifade eder.

Bilgi Formu 

Proje veya Girişimci veya Girişim Şirketi’nin ihtiyaç duyduğu fonun toplanabilmesi amacıyla Kampanya Sayfasında ilan edilen, hüküm, içerik ve standartları Kurul tarafından belirlenen bilgi formunu ifade eder.

Borsa 

Kanunun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlandığı şekilde, anonim şirket şeklinde kurulan, sermaye piyasası araçları, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Kurul tarafından uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde alınıp satılabilmesini sağlamak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmek üzere kendisi veya piyasa işleticisi tarafından işletilen ve / veya yönetilen, alım satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya getiren veya bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaştıran, Kanuna uygun olarak yetkilendirilen ve düzenli faaliyet gösteren sistemleri ve pazar yerlerini ifade eder.

Emanet Yetkilisi veya Emanetçi

Platform aracılığıyla toplanan fon tutarlarının, Fonlanan Şirkete aktarılmasına veya Üyelere iade edilene kadar Tebliğ hükümleri çerçevesinde emanetçi sıfatıyla bloke etmeye yetkili İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. veya portföy saklama hizmeti verme konusunda Kurul tarafından yetkilendirilen banka ve aracı kurumları ifade eder.

Fonlanan Şirket 

Girişimciler tarafından kurulan anonim şirketi veya Emanet Yetkilisi nezdindeki hesabına bloke edilen fon tutarlarının aktarıldığı Girişim Şirketi’ni ifade eder.

 

 

Genel Risk Bildirim Formu

Tebliğ’in 14’üncü maddesinde öngörülen ve Platform üzerinden işlem yapmak ve Kampanyalara iştirak etmeyi amaçlayan Üyeler tarafından imzalanması zorunlu tutulan Kitle Fonlaması Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu’nu ifade eder.

Girişimci 

Proje’sine kaynak arayan Türkiye’de yerleşik gerçek kişileri ve limited veya anonim şirket türündeki tüzel kişileri ifade eder.

Girişim Şirketi 

Anonim şirket kurma zorunluluğu olmaksızın faaliyetlerine devam edecek ve Türkiye’de kurulu olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı bulunan anonim şirketleri veya toplanan fonların Emanet Yetkilisi nezdinde açılan bloke hesaba aktarılması öncesinde anonim şirkete dönüşmesi zorunlu olan limited şirketlerini ifade eder.

Kampanya 

Proje’nin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak adına gerçekleştirilen fon toplama talebinin Platform üzerinden kamuya duyurulması adına düzenlenen kampanyayı ifade eder.

Kampanya Sayfası 

Proje’nin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak adına gerçekleştirilen fon toplama talebine ilişkin olarak Platform nezdinde oluşturulan ve yalnızca Üyeler’in erişimine açık olan internet sayfasını ifade eder.

Kampanya Süresi 

Yatırım Komitesi tarafından onaylanmış Bilgi Formu’nun Kampanya Sayfasında yayımlandığı tarihte başlayan ve Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun şekilde en fazla Platform tarafından belirlenen gün kadar devam eden süreyi ifade eder.

Kanun 

30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu (zaman zaman tadil edildiği hali ile) ifade eder.

Kitle Fonlaması 

Proje’nin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla SPK tarafından belirlenen esaslar dahilinde SPKn’un yatırımcı tazminine ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın Platformlar aracılığıyla halktan para toplanması faaliyetini ifade eder.

Kitle Fonlama Platformu

Kitle fonlaması faaliyetine aracılık eden ve elektronik ortamda hizmet veren kuruluşu ifade eder.

Kitle Fonlama Sözleşmesi

Kitle Fonlama işlem yapısı, Platform kullanım koşulları ve Kitle Fonlama işlemi kapsamında sözleşme ve mevzuat ışığında hak ve yükümlülükleri düzenleyen, Girişimci / Girişim Şirketi ve Platform arasında imzalanacak paya dayalı kitle fonlama sözleşmesini ifade eder.

 

 

KVKK 

24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

MKK 

Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi’ni ifade eder.

Nitelikli Yatırımcı 

SPK’nın girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcıları ifade eder.

Önemli Etkiye Sahip Ortak

Sermaye veya oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazlasını temsil eden Paylar ile bu oranın altında olsa dahi yönetim kurulunda temsil edilme hakkı veren imtiyazlı paylara sahip ortağı ifade eder.

Pay 

Fonlanan Şirketin sermayesini temsil eden ve sahibine ortaklık hakkı veren menkul kıymeti ifade eder.

Paya Dayalı Kitle Fonlama

Pay karşılığında Platform aracılığıyla halktan para toplanması faaliyetini ifade eder.

Platform Hizmetleri 

Platform tarafından Üyeler’e sunulacak olan kitle fonlamasına ilişkin hizmetleri ifade eder.

Proje 

Girişim Şirketine dönüşme potansiyeli taşıyan, planlanan Teknoloji Faaliyeti ve / veya Üretim Faaliyetinin gerçekleştirilmesi için kaynak ihtiyacı bulunan iş fikrini ifade eder.

Prosedür 

İstanbul Takas ve Saklama Bankası Kitle Fonlama Emanet Yetkilisi Prosedürü’nü ifade eder.

SPK 

Sermaye Piyasası Kurulu’nu ifade eder.

Tanıtıcı Bilgiler 

Platform tarafından Kampanya’lara ilişkin olarak her türlü iletişim aracıyla kamuoyu ile paylaşılan iş fikri özeti, Girişim Şirketi’nin ticaret unvanı ve merkez adresi, Girişim Şirketi’nin yöneticilerinin veya Girişimci ve ekibinin adı, soyadı ve geçmiş tecrübeleri, hedeflenen ve toplanan fon tutarları, belirlenen ve kalan Kampanya süreleri, varsa fon sağlayan Üye sayısı ve Kampanya’yı destekleyen Nitelikli Yatırımcılar’ın unvanları ve sair genel nitelikteki özet bilgileri ifade eder.

Tebliğ 

Kurul tarafından yayımlanan Kitle Fonlaması Tebliği’ni (III - 35 / A.2) (zaman zaman tadil edildiği hali ile) ifade eder.

Teknoloji Faaliyeti 

Katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek teknolojik ürün ve hizmet üretimini ve/veya teknolojik bir buluşun ticari bir ürün, yöntem ya da hizmete dönüştürülmesi amacıyla yürütülen teknoloji geliştirme faaliyetini ifade eder.

 

 

TTK 

14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu (zaman zaman tadil edildiği hali ile) ifade eder.

Üretim Faaliyeti 

Yüksek katma değer ve istihdam yaratma potansiyeli taşıyan bir iş modeline bağlı olarak girdilerin belirli bir süreçten geçirilerek fiziksel ürüne dönüştürülmesi faaliyetini ifade eder.

Üye 

Üyelik şartlarını yerine getiren ve Platform ile işbu Sözleşme’yi akdeden Nitelikli Yatırımcılar dahil tüm Platform kullanıcısı yatırımcıları ifade eder.

Yatırım Komitesi 

Girişim Şirketi veya Girişimci’ye ait Proje’ye ilişkin hazırlanan fizibilite raporunu değerlendiren, Kampanya’lara ilişkin hazırlanan Bilgi Formunu onaylayan ve Platform yönetim kurulu tarafından oluşturulan komiteyi ifade eder.4. KAMPANYA SÜRECİNE DAİR GENEL ESASLAR 

4.1. Nitelikli Yatırımcı olmayan Üye, bir takvim yılı içerisinde Platform aracılığıyla Tebliğ’de belirlenen sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla yatırım yapabilir. Söz konusu sınır, Tebliğ düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla Üye’nin Platform’a beyan ettiği yıllık net gelirinin %10’u olarak uygulanabilir. 

4.2. Üye, fon sağlamaya ilişkin ödeme emirlerini kimlik bilgileri ile uyumlu bir ödeme aracı vasıtasıyla Kampanya Süresi boyunca Platform’a iletebilir. Bu doğrultuda, Üye’nin Fonlanan Şirket payları karşılığında sağladığı fonların tamamının nakden ödenmiş olması gerekmektedir. Bu kapsamda ödeme emirleri, Emanet Yetkilisi tarafından ödemenin alındığının tespit edilmesi akabinde Platform tarafından işleme alınır. Platform, ödeme emrinin iletilmesini takiben 48 saat içinde Emanet Yetkilisi’ne ulaşmayan fonlar nedeniyle Üye’nin yatırım talebini reddedebilecektir. Platform ayrıca, Emanet Yetkilisi’nin ilgili yatırım talebini yapacağı kontroller çerçevesinde herhangi bir nedenle reddetmesi durumunda da Üye’nin yatırım talebini reddedebilecektir. Üye, tercih ettiği ödeme yöntemi nedeniyle yaşanabilecek gecikmelerden (örneğin, EFT yöntemi ile EFT saatleri dışında fon aktarımının tercih edilmesi gibi) Platform’u sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.3. Kampanya kapsamında pay alımı gerçekleştirmek isteyen Üye’nin, söz konusu işlemleri gerçekleştirebilmek için Risk Bildirim Formu’nu online olarak okuyup onaylaması gerekir. 

4.4. Üye, Pay alımı için yatırım talebi yapıldığı takdirde Platform tarafından Üye’ye bildirilen süre içerisinde ödemenin yapılmaması ve/veya ödemeye dair uyuşmazlık olması durumunda yatırım hakkının ortadan kalkacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

4.5. Platform, Üye tarafından kendisine iletilen fon sağlama taleplerini Kampanya Süresi boyunca anlık olarak MKK’ya ve Emanet Yetkilisi’ne iletmekle yükümlüdür.

 

4.6. Üye tarafından fon sağlamaya ilişkin ödeme emrinin verildiği andan itibaren 48 (kırksekiz) saat içerisinde cayma hakkına yönelik bildirimin Platform’a İnternet Sitesi üzerinden iletilmesi suretiyle hiçbir sebep gösterilmeksizin cayma hakkının kullanılması mümkündür. Platform, Üye’nin cayma talebini Emanet Yetkilisi’ne iletmekle yükümlüdür. Cayma hakkı kullanımının Platform tarafından Emanet Yetkilisine iletilmesini takip eden iş günü içinde Emanet Yetkilisi tarafından fon tutarının iadesi için gerekli işlemler yerine getirilir. 

4.7. Üye, hedeflenen fon tutarının Kampanya Süresi’nin bitiş tarihinden önce (ek satış dahil) toplanması halinde, Sözleşme madde 5.6’da yer alan cayma hakkı süresinin tüm Üyeler bakımından sona ermesi şartıyla Kampanya’nın erken sonlanabileceğini kabul beyan ve taahhüt eder. 

4.8. Platform, Kampanya Süresi’nde, varsa ek satış dahil hedeflenen fon tutarının üzerinde fon toplanması halinde, Bilgi Formu’nda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen dağıtım listesi dikkate alınarak, aşan fon kısmının Üyeler’e iadesini aralarında eşitsizliğe sebep olmayacak şekilde Platform’un dağıtım listesini Emanet Yetkilisi’ne iletmesini takiben dağıtımı yerine getirir. 

4.9. Kampanyanın erken sonlanması veya Kampanya Süresi ile cayma hakkı sürelerinin tüm Üyeler bakımından sona erdiği tarih itibarıyla hedeflenen fon tutarının toplanmış olması durumlarında; 

4.9.1. Emanet Yetkilisi tarafından toplanan fon tutarının nemasının olması halinde, nema öncelikli olarak Üyeler’e iade edilir. 

4.9.2. Girişim Şirketi tarafından yürütülen Kampanyalar’da; 

4.9.2.1. Fon toplayan Girişim Şirketi’nin anonim şirket olması durumunda, Platform adına Emanet Yetkilisi nezdinde açılan hesapta bloke edilen fon, Fonlanan Şirketin Emanet Yetkilisi nezdinde açılan bloke hesabına aktarılır ve Fonlanan Şirket tarafından kampanya süresinin sona ermesini takip eden 30 (otuz) iş günü içinde toplanan fon tutarı kadar sermaye artırımı yapılır. 

4.9.2.2. Fon toplayan Girişim Şirketi’nin limited şirket olması durumunda, kampanya süresinin sona ermesini takip eden doksan gün içinde anonim şirkete dönüşüm işlemlerinin tamamlanmış olması ve Tebliğ’in 17 nci maddesinin 7 nci fıkrasının b/2 bendi uyarınca gerekli işlemlerin yerine getirilmesi gerekir. Platform adına Emanet Yetkilisi nezdinde açılan hesapta bloke edilen fon, Fonlanan Şirketin Emanet Yetkilisi nezdinde açılan bloke hesabına aktarılır ve Fonlanan Şirket tarafından söz konusu dönüşüm işlemlerin tamamlanmasını müteakiben 30 (otuz) iş günü içinde toplanan fon tutarı kadar sermaye artırımı yapılır. 

4.9.3. Girişimci tarafından yürütülen Kampanyalar’da; 

4.9.3.1. Kampanya Süresi’nin sona ermesini takip eden 90 (doksan) gün içinde anonim şirket kurulması zorunludur. Anonim şirket kuruluşu akabinde Emanet Yetkilisi nezdinde Platform adına açılan hesapta bloke edilen fon, Fonlanan Şirket’in Emanet Yetkilisi nezdinde açılan bloke hesabına aktarılır ve en geç Fonlanan Şirket’in kuruluş işleminin ticaret siciline tescilini takip eden 30 (otuz) işgünü içinde ilgili Fonlanan Şirket tarafından toplanan fon tutarı kadar sermaye artırımı yapılır. 

4.9.3.2. Girişimci tarafından kurulacak anonim şirketin asgari sermaye tutarının, emanet yetkilisi nezdinde platform adına açılan hesapta bloke edilen tutardan gerçek kişi Girişimci lehine ödenmesi ve bu şekilde ortağı gerçek kişi Girişimci olan bir anonim şirket kurulması mümkündür. Bu halde Tebliğ’in 17 nci maddesinin 7 nci fıkrasının a/2 bendi uyarınca sermaye artırımının tamamlanması ve Bilgi Formu’nda bu duruma ilişkin bilgiye açıkça yer verilmesi zorunludur. 

4.9.4. Sermaye artırım işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Platform, her bir Üye’nin sağladığı fon tutarını ve bunun karşılığında çıkarılacak Paylar’ın toplam nominal değerinin bilgisini 2 (iki) iş günü içerisinde MKK’ya iletir. Fonlanan Şirket, tüm Paylar’ının SPKn madde 13 çerçevesinde MKK nezdinde kayden oluşturulmasına ve hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmasına yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesini derhal sağlar. 

4.9.5. Sermaye artırımına ve tüm payların MKK nezdinde kayden oluşturularak hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmasına ve bunu takiben Emanet Yetkilisi nezdinde Fonlanan Şirket adına bloke edilen fonun Fonlanan Şirket’e tevdi edilmesine yönelik işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Kampanya süreci sona erer. 

4.10. Hedeflenen fon tutarının Kampanya Süresinin bitiş tarihi veya Kampanya Süresiyle birlikte cayma hakkı sürelerinin tüm Üyeler bakımından sona erdiği tarih itibarıyla toplanamamış olması halinde, ilgili sürenin bitimini takip eden iş günü içinde Platform tarafından yapılacak bildirim üzerine Emanet Yetkilisi nezdinde bloke edilen tutarlar ve varsa neması, bu bildirimi takip eden ilk iş günü içinde Emanet Yetkilisi tarafından Üye’ye iade edilir ve bu suretle Kampanya süreci sona erer. İade işlemleri Emanet Yetkilisi tarafından belirlenen prosedüre göre gerçekleştirilir. 

4.11. Sözleşme’nin madde 5.9 hükümlerinde düzenlenen yükümlülüklerin, süresi içinde yerine getirilmemesi halinde, söz konusu hükümde düzenlenen sürelerin bitimini takip eden ilk iş günü içinde Emanet Yetkilisi nezdinde bloke edilen tutarlar ve varsa neması Üye’ye iade edilir ve bu suretle Kampanya süreci sona erer. Bu durumda Üye’nin özel hukuk hükümlerinden doğan hakları saklıdır. 

4.12. Üyeler tarafından Kampanya bazında Platform’a iletilen fon sağlama taleplerine ilişkin ödemeler ile Emanet Yetkilisi’ne intikal eden nakit aktarımlarının eşleştirilmesine ve Kampanya Süresinin sona ermesini takiben payların Üye bazında dağıtımının tespitine yönelik işlemler Bilgi Formu’nda belirtilen usul ve esaslar ile MKK ve Emanet Yetkilisi tarafından belirlenen prosedürlere uygun olarak Platform tarafından gerçekleştirilir. 

4.13. Üye’ye verilecek Paylar’ın tüm ortaklık hak ve koşulları ile varsa bu paylara ilişkin imtiyazlar Bilgi Formu’nda açıkça belirtilir. Nitelikli Yatırımcı olarak kabul edilen Üyeler hariç olmak üzere Üyeler’e verilecek paylar arasında imtiyaz farkı yaratılamaz. 

4.14. Kampanya Süresi içinde, Üyeler’in yatırım kararını etkileyebilecek değişikliklerin veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, Bilgi Formu’nda yapılacak bu değişiklik veya Bilgi Formu’na eklenecek yeni hususların Yatırım Komitesi tarafından onaylanmasıyla eş zamanlı olarak Platform, Projeye yönelik fon sağlama talebini iletmiş olan Üye’ye uygun iletişim araçlarıyla bilgilendirme yapmakla yükümlüdür. Üye’ye yapılacak bilgilendirme ile bu Sözleşme’nin 5.6 hükmünde yer alan cayma hakkı süresi yeniden başlamış sayılır. 

4.15. Üye’nin Platform’a bildirdiği iletişim aracından kaynaklanan herhangi bir sebeple bilgilendirmenin Üye’ye ulaşmamış olması veya iletişim aracına ulaşan bilgilendirmeye Üye tarafından erişilememesi durumu, Platform’un bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirmediği şeklinde yorumlanamaz. Üye’nin Platform’a bildirdiği iletişim araçlarında herhangi bir değişiklik olması halinde Üye’nin derhal Platform’a bildirim yapma yükümlülüğü saklıdır. 

4.16. Yatırım Komitesi tarafından onaylanacak Bilgi Formu’nda Girişim Şirketi’nin artırım öncesi sermaye tutarının nominal değerine, sermaye artırım suretiyle Üyeler’e verilecek pay tutarının nominal değerine ve beher payın satış fiyatına yer verilmesi zorunludur. 

4.17. Üye, Platform’a üye olarak MKK’nın E-Yatırımcı ve YBS sistemlerine de otomatik olarak Üye olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. 

4.18. Fonlanan Şirket tarafından toplanan tutarın Tebliğ’e uygun şekilde harcanıp harcanmadığına ilişkin oluşturulan raporların Kampanya Sayfası’nda yayımlanması dışında, söz konusu tutarların hangi amaçla ve nasıl kullanıldığına ilişkin Platform’un herhangi bir takdir hakkı bulunmamaktadır. Söz konusu hususla ilgili ihtilaflar Platform’a yöneltilemez. 

5. PAYLARA DAİR ESASLAR 

5.1. Şirketin mevcut nominal sermayesi [_______] TL olup [______] adet [______] grubu paydan oluşmaktadır. 

5.2. İşbu fonlama ile [______] adet [_____] grubu nama yazılı pay ihraç edilecektir. Yeni ihraç edilen payların birim satış değeri [_____] TL’dir. Şirketin yatırım öncesi toplam değeri [_____] TL’dir. 

5.3. Hedef fon tutarı [_____] TL’dir ve bu fon karşılığında [%__] hisse arz edilmektedir. Ek fon tutarı [_____] TL’dir. Ek fonla beraber toplam hedef fon tutarı [_____] TL olup [%__] hisseye denk gelmektedir. 

5.4. Paylara ilişkin hususlar Girişimci’nin işbu sözleşme ile eş zamanlı olarak imzaladığı Bilgi Formu’ndaki esaslarda detaylandırılmıştır. 

6. PLATFORM’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

6.1. Platform, Kampanya Süresi’nce Platformun çalışması ile ilgili prosedürleri ve internet sitesini işletmekle ve Girişimci’nin Kampanya, Üye’lerin ise yatırım yapma süreçlerini yürütebilmesi için Platform Hizmetleri’ni sağlamakla yükümlüdür. 

6.2. Platform, Girişimci’nin Kampanya hazırlıklarını yapması için gerekli destek ve altyapıyı sağlar. Platform, Girişimci’nin Kampanya hazırlıklarına ilişkin, sunduğu veya sunmadığı destek hizmetleri nedeniyle oluşacak zararlardan sorumlu tutulamaz. Girişimci, Platform’un ana faaliyetinin kitle fonlaması faaliyetleri olduğunu, Tebliğ hükümleri saklı kalmak kaydıyla diğer yan hizmetlerin ise seçimlik olarak sunulabileceğini kabul beyan ve taahhüt eder. 

6.3. Hizmet esnasında gerçekleşebilecek teknik aksaklıklarda da dahil olmak üzere platformun kullanılması sebebiyle doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı platformdan kaynaklı ağır ihmal ve kasıt haricindeki hiçbir zarardan sorumlu değildir. Girişimci bu durumu Sözleşme’nin feshi ve/veya tazminat talep edilmesi için bir sebep olarak öne süremez. 

6.4. Platform internet sitesini kesintisiz erişilebilir kılmak adına en üst düzeyde özen gösterir, bu konuda tüm önlemleri alır. Girişimci, mücbir sebeplerle sitenin ulaşılamaz olabileceğini ve kesintilerden kaynaklı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder. 

6.5. Girişimci, Platform kuralları ve Kampanya prosedürüne veya işbu Sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi durumunda Platform’un, Kampanya’yı askıya alabileceğini ve dilediği anda sonlandırabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Böyle bir durumda, Platform dilerse işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak, Sözleşme’nin ilgili fesih hükümlerine uygun olacak şekilde fesih hakkına sahiptir. 

6.6. Platform, Sözleşme’nin feshi veya üyelikten ayrılma halinde kampanyaların sona ermiş̧ sayılacağını, projelere sağlanan fonların yatırımcılara iade edileceğini ve bundan doğan zararlardan sorumlu olmadığını beyan eder. 

6.7. Platform, Girişimci ile Üye’ler arasında yapılan hiçbir hukuki işleme ve/veya sözleşmeye taraf, kefil, garantör, lehtar değildir ve hiçbir şekilde aralarında tesis edilecek işlemler nedeniyle hak ve yükümlülük sahibi değildir. Girişimci ve Üye’ler kendi aralarında yapacakları her türlü sözleşme ve/veya hukuki işlemden yalnızca kendilerinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Tebliğ’in ilgili hükmü gereğince Platform’un, Üye’lerin kendi aralarında iletişim kurmalarına imkân tanımasından faydalanarak Girişimci ve Üye’lerin kendi aralarında yaptıkları herhangi bir sözleşme ve/veya hukuki işlem sebebiyle Platform ikincil piyasa işlemine aracılık etmiş sayılmaz. 

6.8. Girişimci veya üyelere ait herhangi bir bilgi, yorum, öneri, deneyim paylaşımı ve benzeri içeriğin referans alınması nedeniyle oluşabilecek (dolaylı veya doğrudan) maddi ve/veya manevi zarardan Platform sorumlu değildir. 

6.9. Platform, Girişimci’nin vermiş olduğu tüm bilgileri bu Sözleşme’de yer alan Gizlilik ve KVKK hükümlere uygun olarak Emanet Yetkilisi ve MKK başta olmak üzere, gerekli olduğu ölçüde diğer üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Girişimci, işbu Sözleşme’yi imzalayarak Kampanya yürütülmesi için gerekli veri paylaşımlarının yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.10. Platform üye olunurken sağlanan beyanları hukuka örf ve adete aykırılık bakımından her ne kadar kontrol edecekse bile bu bilgilerin tüm sorumluluğu Girişimci’ye aittir. Yanlış, yalan ve eksik bilgiler kullanılarak ve bunlara dayanarak Platform’u kullanan herhangi bir başka kişinin zarar görmesi sorumluluğu Girişimci’ye aittir.

6.11. Girişimci’nin vermiş̧olduğu bilgilerin teyidinin kanuni nedenlerle mümkün olmaması veya Girişimci’nin nitelikli dolandırıcılık sayılabilecek fiilleri ile Platform’u yanıltması sebebiyle bilgilerin teyidinin imkansız olması halinde Platform oluşan zarardan sorumlu tutulamaz. 

6.12. İlgili mevzuata uygun olarak korunan verilerin ve Platform ile paylaşılan bilgilerin Platform’un kontrolü dışında üçüncü şahısların eline geçmesi, sitenin işleyişine müdahale edilmesi, engellenmesi, kasıtlı olarak yavaşlatılması, virüs gibi zararlı içerik yüklenmesi gibi kötü niyetli kullanılmasından ve bu kapsamda meydana gelebilecek yazılım ve donanım ile ilgili zarardan sorumlu değildir. Platform yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar. Girişimci böyle bir durumu sözleşmenin feshi ve/veya tazminat talep edilmesi için bir neden olarak gösteremez. 

6.13. Platformlar, kampanya süreci tamamlanmamış projeleri tanıtmaya yönelik basılı ya da elektronik ortamda paylaşılan tanıtıcı bilgiler ile platforma veya kampanya sayfasına yönlendirme yapan tanıtımlar hariç olmak üzere kampanyası yürütülen projelere ait ticari ürün ve/veya hizmetlerin reklamlarını yayımlayamazlar. 

6.14. Platform kendi sistemini Emanet Yetkilisi ve MKK sistemleriyle uyumlu hale getirmekten ve idame ettirmekten sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. 

7. GİRİŞİMCİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

7.1. Kitle Fonlaması vasıtasıyla fon toplanması için Tebliğ’de belirtilmiş unsurlara uyum sağlanması zorunludur. 

7.2. Girişimci, Platform’un sisteme eklenmek üzere istemiş olduğu bilgi, belge ve diğer materyallerin doğru olduğunu, bilgilerde bir hata olması halinde oluşacak maddi veya manevi her türlü zararın sorumluluğunu üstleneceğini kabul ve taahhüt eder. 

7.3. Hedeflenen fon tutarının kampanya süresinin bitiş tarihi veya kampanya süresiyle birlikte cayma hakkısürelerinin tüm yatırımcılar bakımından sona erdiği tarih itibarıyla toplanamamış olması halinde, ilgili sürenin bitimini takip eden iş günü içinde platform tarafından yapılacak bildirim üzerine emanet yetkilisi nezdinde bloke edilen tutarlar ve varsa neması, bu bildirimi takip eden iş günü içinde emanet yetkilisi tarafından yatırımcılara iade edilir ve bu suretle kampanya süreci sona erer. İade işlemleri emanet yetkilisi tarafından belirlenen prosedüre göre gerçekleştirilir. Bu durumda Girişimci Platform’u sorumlu tutamayacağını ve herhangi bir ad altında tazminat talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Girişimci kendi kusuru nedeniyle üyelikten çıkarılması halinde Platform’a hizmet bedelinin tamamını üyeliğinin sona erdiği tarihten itibaren 15 iş günü içinde ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.4. Girişimci, Platform tarafından sunulan tüm alanları, kullanım amacına uygun ve sınırlamalara riayet ederek kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Girişimci, Platform’un yüklenmesine izin verdiği dosyalar dışında herhangi bir yazılım, kod,script, eklenti ve benzeri sistemin işleyişini değiştiren, engelleyen veya müdahale edici program/uygulama yükleyemez ve sisteme aşırı yük getirecek bir yazılım kuramaz. Bu kural ile ilgili istisnalar Platform tarafından belirlenir. Böyle bir durumun oluşmasında söz konusu dosyayı/programı yükleyen Girişimci sorumludur ve Platform’un uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zarar için yasal yollara başvurma hakkına sahip olduğunu Girişimci kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.5. Girişimci, virüs içeren, bozulmuş dosyaları veya başkalarının bilgisayarındaki faaliyetlere zarar veren yazılım ve programları sisteme, sayfasına yükleyemez ve diğer kişilere gönderemez. Girişimci, Üyelere spam, junk, istenmeyen mesaj, aynı anda birden fazla Üyeye gönderilecek yığın mesaj veya tekrarlanan mesajlar göndererek rahatsız edemez. Girişimci, Kampanya Sayfası’nda olması gereken bilgilerin dışında reklam olabilecek içerik bulunduramaz. 

7.6. Girişimci, yürürlükteki mevzuata veya genel ahlak ve adaba aykırı, toplumu veya Üyeleri rahatsız edici davranışlarda bulunmaz. Girişimci, Platform’u kullanan diğer kişilere ve Platform çalışanlarına hakaret, iftira, sövme, tehdit, kişilik hakları ve özel hayatın gizliliğini ihlal başta olmak üzere kişilerin yasal haklarını ihlal eden davranışlarda bulunamaz. Bu durumun tespiti halinde Platform dilerse işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak, Sözleşme’de yer alan fesih hükümlerine uygun olacak şekilde fesih hakkına sahiptir. 

7.7. Girişimci, Platform’a gönderilen ve/veya kaydedilen her bilgi, görsel ve mesajın ve her türlü verinin siteye gönderildiği kaynak IP adresinin yürürlükte olan mevzuat gereği ve ahlaka ve hukuka aykırı kullanımı engellemek için kaydedilmekte olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.8. Girişimci, yürürlükteki İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 5651 Sayılı Kanun’un madde 8’de sayılanlar başta olmak üzere yalan, haksız, müstehcen, yakışıksız içerikleri veya yasa dışı materyal veya bilgiyi yayınlamak, postalamak, dağıtmak ve veya yaymak dahil olmak üzere olay tarihinde yürürlükte olacak ilgili mevzuata aykırı hiçbir harekette bulunamaz. Bu hususu ele alan farklı kanun hükümleri de bu kapsamda değerlendirilir. Bu durumun tespiti halinde Platform dilerse işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak, Sözleşme’de yer alan fesih hükümlerine uygun olacak şekilde fesih hakkına sahiptir. 

7.9. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve telif hakları ile ilgili yürürlükteki diğer mevzuat tarafından korunan eser, yazılım veya materyaller, hak sahiplerinden izin almadan kullanamaz. Girişimci, böyle bir duruma sebebiyet vermemek için gerekli tüm aksiyonları almakla sorumlu olduğunu ve buna ilişkin tespit edilen ihlallerden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.10. Girişimci, satışı ve pazarlaması yasak veya denetime tabii olan mal veya hizmetlerin, ateşli silah, kesici ve delici alet, kumar ve çekiliş, bahis hizmetleri, ilaç, tehlikeli maddeler veya yegâne amacı hak sahibinin haklarının ihlalini veya suç işlenmesini sağlamak olan araçlarının tanıtımını, reklamını satışını yapamaz. 

7.11. Girişimci, mevcut kampanyası tamamlanmadan ikinci bir kampanya başlatamayacağını ve herhangi 12 aylık dönemde en fazla iki kampanya düzenleyebileceğini kabul eder.

 

7.12. Toplanacak fonların hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Girişimci tarafından bir raporun hazırlanması ve bu raporun Kampanya Süresinin başlangıç tarihi itibarıyla Kampanya Sayfası’nda yayımlanmış olması zorunludur. 

7.13. Girişimci, kendisine aktarılan fonu Bilgi Formu’nda, Kampanya Sayfası’nda ve kamuya açıklamalarında belirttiği şekilde kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.14. Girişimci, Tebliğ uyarınca toplanan fonun kullanılmaya başlanması ile, fonun amacına uygun olarak kullanıldığının kontrolü ve denetimi SPK tarafından listeye alınmış bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından özel amaçlı bağımsız denetim raporu hazırlatır. Bu kapsamda hazırlanacak özel amaçlı bağımsız denetim raporu, Kampanya süresince toplanan fonun Girişimci’ye aktarıldığı tarihten itibaren Tebliğ’de belirtilen tutarın üzerinde fon toplayan Girişimci’ler için her yıl, diğer Girişimci’ler için ise Bilgi Formu’nda belirtilen fonların tamamının kullanılması ile söz konusu yükümlülüğün doğduğu tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde hazırlanır ve Girişimci’nin Kampanya Sayfası’nda ve internet sitesinde 2 (iki) işgünü içerisinde yayınlanır. Girişimci söz konusu özel amaçlı bağımsız denetim raporunu hazırlatma ve Kampanya Sayfası’nda yayımlatmak üzere Platform’a iletme konusunda sorumlu olduğunu, söz konusu raporların hazırlanmasında ve yayınlanmasında oluşabilecek eksiklikler ve gecikmelerden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.15. Girişimci, özel amaçlı bağımsız denetim raporu veya herhangi bir şekilde kitle fonlaması aracılığıyla toplanan fonların amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde, Platform’un bu durumla ilgili gerekli adli ve idari ihbarlarda bulunabileceğini kabul beyan ve taahhüt eder. 

7.16. Girişimci, aleyhine fesih davası açılması, bu davanın sonuçlanması, varsa esas sözleşmede tayin edilen bir fesih sebebinin gerçekleşmesi veya genel kurulda fesih kararı verilmesi, konkordato başvurusu yapılması ve sonuçlanması, aleyhine iflas davası açılması, sonuçlanması, tasfiye sonucunu doğurabilecek sona erme nedenlerinden birinin gerçekleşmesi, yönetim kontrolünün el değiştirmesi durumlarını öğrenildiği tarihten itibaren 2 iş günü, TTK uyarınca hazırlanan finansal tablo ve raporları veya VUK uyarınca hazırlanan yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporlarını ilgili takvim yılını izleyen dördüncü ayın sonuna kadar Kamuyu Aydınlatma ilkesi gereği ilan emekle yükümlüdür. Söz konusu açıklamalar Kampanya yayın tarihinden itibaren ilk 5 (beş) yıl Kampanya Sayfası’nda ve Girişimci’nin internet sitesinde yapılacak ve bu süre sonrası yapılacak her türlü açıklama Girişimci’nin internet sitesinde yapılmaya devam edecektir. Yapılacak açıklamaların dili Türkçe’dir. Girişimci, açıklamaların yanlış, yanıltıcı, temelsiz veya eksik olamayacağı ve Girişimci’nin mevcut durumu hakkında yanlış kanaat uyandıracak nitelikte olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.17. Kampanya Süresinin bitiş tarihi ile toplanan fonların tamamının kullanıldığı tarih arasındaki altı aylık dönemler itibarıyla ve her durumda fonların tamamının kullanıldığı tarih itibarıyla Girişimci’nin mevcut durumuna ve fonun kullanıldığı yerlere ilişkin bilgiler Kampanya Sayfası’nda duyurulur. Girişimci söz konusu bilgileri talep edildiğinde Platform’a sağlamakla yükümlü olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

 

7.18. Girişimci’nin Kampanya sürecine başladığı tarihteki mevcut ortaklarından Fonlanan Şirket sermayesinde Önemli Etkiye Sahip olacak olan Ortaklarının, Kampanya sürecinin başlatıldığı tarihi takip eden 3 (üç) yıl içinde miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri, cebri icra nedeniyle veya Platform üzerinden Girişimci’ye yatırım yapmış olan Nitelikli Yatırımcılar’a veya kendi aralarında yapılacak devirler dışında Fonlanan Şirket’teki Paylar’ını devredemeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.19. Girişimci yatırım yapacaklara Birlikte Satma Hakkı verilip verilmeyeceğini Bilgi Formu’nda belirtmekle yükümlüdür. 

7.20. Girişimci, Kitle Fonlaması Tebliği’nde düzenlenen maddelerin içerdiği şartlara uyacağını ve bu şartlarla ilgili bilgi sahibi olduğunu kabul ve ikrar eder. Girişimci üyelik sonrası ilgili Tebliğ’de bulunan herhangi bir hususu bilmediği iddiasında bulunamaz. 

 

8. BİRLİKTE SATMA HAKKI 

8.1. Girişimci’nin Kampanya sürecine başladığı tarihteki mevcut ortaklarından Fonlanan Şirket sermayesinde Önemli Etkiye Sahip Olan Ortakları, Kampanya’nın işbu Sözleşme hükümleri uyarınca başlatıldığı tarihten itibaren 3’üncü (üçüncü) yılın sonunda (“Devir Yasağı Süresi”), Fonlanan Şirket’te sahibi oldukları payları, Fonlanan Şirket’in kontrolünün değişmesine veya Girişimci’nin tamamen Fonlanan Şirket’ten ayrılmasına neden olacak şekilde üçüncü kişilere satmak isterse, ilgili Kampanya uyarınca Fonlanan Şirket paylarına Paya Dayalı Kitle Fonlaması yoluyla malik olan Üyeler de bu yol ile edindikleri paylarını aynı hüküm ve koşullar altında payları almayı talep eden üçüncü kişi veya Fonlanan Şirket’e satma ve devretme hakkını (“Birlikte Satma Hakkı”) kullanabileceklerdir. Tebliğ hükümleri uyarınca öngörülen Devir Yasağı Süresi’nin kanuni düzenlemeler uyarınca daha farklı bir süre olarak öngörülmesi veya şartlarında değişiklik yapılması halinde, işbu Madde tahtında belirlenen Devir Yasağı Süresi ve devir şartları da aynı minvalde tadil edilmiş kabul edilecektir. Devir Yasağı Süresi içerisinde, Önemli Etkiye Sahip Olan Ortakların paylarını herhangi bir üçüncü kişiye devretmeleri yasaklanmıştır. 

8.2. Birlikte Satma Hakkı’nı kullanmak isteyen Üyeler, paylarının bir kısmını veya tamamını Fonlanan Şirket’in Önemli Etkiye Sahip olan Ortakları ile aynı hüküm ve koşullar altında üçüncü kişi veya üçüncü kişi tarafından payların aynı koşullarla Üyeler’den satın almak istememesi durumunda ise, Fonlanan Şirket’e devretme hakkına sahip olacaklardır. Bu doğrultuda, payları satın almayı teklif eden üçüncü kişinin aynı şart ve koşullarda Birlikte Satma Hakkını kullanan Üyelere ait payları da satın almak istememesi halinde ise, Fonlanan Şirket, Birlikte Satma Hakkını kullanan Üyelere ait payları aynı şart ve koşullarda satın almakla yükümlü olacaktır. Üyeler bakımından Birlikte Satma Hakkı sahip oldukları paylara ilişkin kısmen veya tamamen kullanılabilir ve bu bir hak olarak düzenlenmiştir. Üyeler, Birlikte Satma Hakkını kullanmak zorunda değildir. 

9. ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE DİĞER MENFAATLER 

9.1. Kitle Fonlama Kampanya listeleme ücreti [_____] TL + KDV’dir. Girişimci, Kampanya’nın Platform’da listelenmesi karşılığında Platform tarafından yapılacak bildirimde yer alan tutarı yine bildirimde belirtilen yöntem ile ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9.2. MKK ve Emanet Yetkilisi tarafından tahsil edilecek hizmet bedelleri Kampanya’nın başarılı veya başarısız olması halinden bağımsız olarak Girişimci tarafından ödenecektir. Mevcut durumda ilgili hizmet bedelleri aşağıda listelenmiştir. MKK ve Emanet Yetkilisi tarafından yapılacak değişiklikler neticesinde ilgili bedeller güncellenir. 

9.2.1. Kampanya’nın başarılı veya başarısız olması halinden bağımsız olarak, Merkezi Kayıt Kuruluşu, en başta talep edilen fonun (ek fonlama olması durumunda dahil edilmemektedir) binde 1’i + KDV oranında ücret alacaktır. Talep edilen fon tutarının binde 1’i + KDV olarak hesaplanan bu tutar [______________] TL olup yansıtma faturasına istinaden Girişimci tarafından Kampanya’nın yayına alınmasından önce ödenir. 

9.2.2. Kampanya’nın başarılı veya başarısız olması halinden bağımsız olarak, Takasbank, talep edilen fonun (ek fonlama olması durumunda dahil edilmemektedir) binde 1’i + BSMV oranında ücret alacaktır. Talep edilen fon tutarının binde 1’i + BSMV olarak hesaplanan bu tutar [______________] TL olup yansıtma faturasına istinaden Girişimci tarafından Kampanya’nın yayına alınmasından önce ödenir. 

9.3. Başarılı Kampanya’lardan alınacak platform kullanım ve verilen hizmet ücreti, ek fon dahil toplanan fonun [%__]’sı olup, bu tutara KDV dahil edilecektir. 

9.4. Platform dilerse Girişimci özelinde yapacağı değerlendirme ile bu bedelde değişiklik yapabilir veya bu bedelden tamamen feragat edebilir. 

9.5. Tüm bu ücretlendirmelere dair kesin bilgiler Bilgi Formu’nda yer almaktadır.

10. REKLAM VE TANITICI MATERYALLERİN PAYLAŞIMINA İLİŞKİN ESASLAR 

10.1. Platform, Kampanya süreci tamamlanmamış projeleri tanıtmaya yönelik reklam ve tanıtımları İnternet Sitesi, e-posta gönderimi, sosyal medya reklamları gibi mecralar aracılığıyla gerçekleştirecektir. 

10.2. Platform, Girişim Şirketlerine veya Projelere ilişkin olarak tanıtım ve reklamlarında yer alan bilgilerin yanlış, yanıltıcı, temelsiz, abartılı veya eksik olamayacağını ve Üye’nin yanlış fikir edinmesine yol açacak nitelikte olamayacağını kabul eder. Girişim Şirketi veya Girişimci’nin Platform’a vermiş olduğu bilgilerin yanlış, yanıltıcı, temelsiz, abartılı veya eksik olması nedeniyle oluşabilecek zararlardan Platform sorumlu değildir. 

10.3. Platform, Projeler’le ilgili olarak yalnızca kendi Platform’unda yer alan ve Girişimci veya Girişim Şirketi veya Fonlanan Şirket tarafından sağlanan bilgilerin eksiksiz olarak ilan edilmesinden sorumlu olup; Platform harici yayımlanan hiçbir bilgi, tanıtım, reklam veya yorumdan sorumlu tutulamaz. Girişimci veya Girişim Şirketi veya Fonlanan Şirket tarafından sağlanan bilgi ve belgelerden, ilgili bilgi ve belgeleri Platform’a ulaştıranlar sorumlu tutulacak olup, bu bilgi ve belgelerde bulunan hata, eksiklik ve yanlışlardan ötürü de Platform’a herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecektir. 

10.4. Platformlar, kampanya süreci tamamlanmamış projeleri tanıtmaya yönelik basılı ya da elektronik ortamda paylaşılan tanıtıcı bilgiler ile platforma veya kampanya sayfasına yönlendirme yapan tanıtımlar hariç olmak üzere kampanyası yürütülen projelere ait ticari ürün ve/veya hizmetlerin reklamlarını yayımlayamazlar. 

11. UYGULANACAK HUKUK VE DELİL SÖZLEŞMESİ 

11.1. İşbu Sözleşme’de yer alan hükümlerin yorum ve uygulamasından doğacak ihtilafların çözümünde taraflar İstanbul Anadolu (Kartal) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin yetkili olduğunu beyan ve kabul ederler. 

11.2. İhtilaf halinde, Platform nezdindeki elektronik kayıtlar ve diğer kayıtlar geçerli, delil olacaktır. 

11.3. İşbu Sözleşme kapsamındaki işlemler ve Kampanya sürecine ilişkin her türlü ihtilafta Platform’un kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtları, ticari kayıtları, defter kayıtları, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtların delil teşkil edecek olup, Taraflar işbu madde hükmünün 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca delil sözleşmesi teşkil ettiğini kabul ederler. 

 

12. FESİH 

12.1. Taraflar 30 (otuz) gün öncesinden yapacakları yazılı bildirimle işbu Sözleşme’yi herhangi bir zamanda feshedebileceklerdir. İşbu Sözleşme, Taraflar’dan herhangi biri fesih iradesini işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak yazılı olarak bildirmediği sürece devam edecektir. 

12.2. Girişimci’nin Sözleşme ve ilgili mevzuat çerçevesinde kendisinden temin edilen bilgi ve belgelerde bir değişiklik olması halinde, Platform’a yapması gereken bildirimi zamanında yapmadığı tespit edildiği takdirde, Platform işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkına sahiptir. 

12.3. Girişimci’nin Platform Hizmetleri’nin yasalara veya ahlaka aykırı amaçlarla kullandığının veya yasalara veya ahlaka aykırı mal veya hizmet temin ettiğinin tespit edilmesi halinde işbu Sözleşme Platform tarafından derhal ve herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedilebilecektir. 

12.4. Platform Hizmetleri’nin Sözleşme ile belirlenen amaçların dışında veya yasalara veya ahlaka aykırı amaçlarla kullanıldığının veya yasalara veya ahlaka aykırı mal veya hizmet temin ettiğinin ya da Platform’a kasten yanlış veya yanıltıcı bilgi verdiğinin öğrenilmesi halinde işbu Sözleşme Platform tarafından derhal ve herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedilebilecektir. Platform’un böylesi hallerden doğan zararlarının tazminini talep etme hakkı saklıdır. 

12.5. Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’yi feshetmesi halinde Platform, Girişimci’nin Kampanya’sını derhal sonlandıracak ve gerekli aksiyonları alacaktır. Sözleşme’ye ve/veya Tebliğ hükümlerine herhangi bir aykırılığın Platform tarafından tespiti haline, Girişimci’nin Platform nezdindeki hesabının dondurulması, askıya alınması ya da iptal edilmesi durumu saklıdır.

12.6. Platform’un SPK tarafından herhangi bir nedenle listeden çıkarılması halinde, işbu Sözleşme Platform açısından herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğurmaksızın Platform tarafından bildirim üzerine feshedilecektir. Bu durumda, devam etmekte olan kampanya süreçleri sonlanmış sayılır ve toplanan fonlar varsa neması ile emanet yetkilisi tarafından belirlenen prosedüre göre Üyeler’e iade edilir. 

13. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

13.1. Taraflar, işbu Sözleşme çerçevesinde herhangi bir şekilde diğer Taraf’tan temin edeceği tüm bilgileri devamlı olarak gizli tutacağını, saklayacağını, işbu Sözleşme’de belirtilenden başka bir amaç için kullanmayacağını ve bu bilgileri gizli bilgiler olarak değerlendirerek ilgili Taraf’ın yazılı rızası olmaksızın üçüncü şahıslarla (yasal zorunluluklar ve Platform Hizmetleri ile bağlantılı konular dışında) paylaşmayacağını beyan ve taahhüt etmektedir. Gizlilik hükmü Sözleşme’den bağımsız bir taahhüt olup, işbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle hitamından sonra da süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. 

13.2. KVKK uyarınca, Girişimci’nin kişisel verileri; veri sorumlusu olarak Platform tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir: 

13.2.1. Toplanan kişisel veriler, Platform tarafından Platform Hizmetleri’nin sunulması kapsamında, Platform tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden Platform kullanıcılarını faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Platform’un ve Platform ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, Platform Hizmetleri’nin etkin bir biçimde sunulabilmesi ve Platform tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenecektir. 

13.2.2. Toplanan kişisel veriler yukarıda bu amaçlar kapsamında Platform’un iş ortaklarına, temsilcilerine, tedarikçilerine, hizmet aldığı veya iş birliği içinde olduğu sair üçüncü kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir. 

13.2.3. Kişisel veriler Platform tarafından Girişimci’nin açık rızası doğrultusunda ve ilgili Sözleşme’nin kurulması ve ifası için, İnternet Sitesi ve diğer kaynaklardan fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verilerin KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

13.3. Girişimci’nin kişisel veri sahibi olarak, haklarına ilişkin taleplerini Platform’un politikalarında düzenlenen yöntemlerle iletmesi halinde, Platform, niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Platform tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

14. MÜCBİR SEBEP 

İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte mevcut olmayan, Taraflar’ın kontrolü haricinde ortaya çıkan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Taraf’ın çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşerî ve doğal afetler, harp, teknik aksaklıklar, seferberlik, yangın, grev, lokavt, salgın hastalık halleri mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Taraf’a yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen Taraf’ın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin 90 (doksan) günden fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf işbu Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir. 

15. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 

Girişimci, Platform’un, Sözleşme içeriğinde Kanun ve SPK’nın sair düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla kendi takdirine ve/veya yasal mevzuat değişikliklerine bağlı olarak değişikliğe gidebileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. İşbu Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde, değişikliğin yürürlüğe girme tarihinden en az 30 gün önce Platform, Girişimci’nin kayıtlı olan e-posta adresine ve/veya diğer elektronik iletişim araçları ile bir bildirim yapacak olup, yeni Sözleşme metnini ayrıca Platform Web Sitesi’nde de yayımlayacaktır. İşbu Sözleşme hükümleri yürürlükteki mevzuata tabi olup, ilgili mevzuatta bir değişiklik olması halinde ilgili değişiklikler yürürlük tarihi itibariyle uygulanacaktır. Girişimci, kendisine işbu madde uyarınca yapılacak bildirim ile Sözleşme hükümlerinin geçerli hale geleceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

16. DİĞER HÜKÜMLER 

16.1. Girişimci, Platform’un önceden vereceği yazılı onay olmadan işbu Sözleşme ve işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. 

16.2. Platform’un işbu Sözleşme kapsamında belirtilen adresi ile Girişimci tarafından belirtilen adres Taraflar’ın yasal tebligat adresleri olup, herhangi bir adres değişikliği karşı Taraf’a yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olarak kabul edilecektir. 

16.3. İşbu Sözleşme’de yer alan bir veya birkaç hükmün geçersiz olması işbu Sözleşme’nin amacını tamamıyla bozmadığı veya Taraflardan birinin menfaatini önemli ölçüde zedelemediği takdirde, kalan hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

16.4. Yürürlükteki Mevzuat aksini öngörmedikçe, işbu Sözleşme uyarınca yapılacak tüm bildirimler yazılı veya elektronik olarak iletilebilecektir. Platform, işbu Sözleşme kapsamında Girişimci’ye yönelik yapacağı bildirimleri işbu Sözleşme’de belirtilen zamanlarda Girişimci’nin Bilgi Formu’nda yer alan adresine gönderilecek e-posta aracılığıyla yapacaktır. 

16.5. Platform, yalnızca işbu Sözleşme’den kaynaklanan kendi yükümlülüklerinin ihlali nedeniyle meydana gelen zararlardan kesinleşmiş mahkeme kararı bulunması halinde kusuru oranında sorumlu olacak olup kendi kusurunun bulunmadığı üçüncü şahıs veya Girişimci tarafından neden olunan zararlardan hiçbir surette sorumlu olmayacaktır. 

17. YÜRÜRLÜK 

17.1. İşbu Sözleşme, tüm hüküm ve koşulların Girişimci tarafından elektronik ortamda okunup, onaylanıp, kabul edilmesi itibarıyla (“Yürürlük Tarihi”) yürürlüğe girecek ve taraflarca feshedilmediği takdirde yürürlükte kalacaktır. Girişimci, Platform kullanımı için işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan hüküm ve koşullara tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

17.2. İşbu Sözleşme 18 sayfa ve 17 ana maddeden ibaret olup, hükümleri ayrılmaz bir bütün olarak uygulanacaktır.

 

NAR KİTLE FONLAMA PLATFORMU A.Ş. adına

GİRİŞİMCİ

Ad - Soyad: 

Ad - Soyad / Ticari Unvan:

Unvan: 

e-posta:

Adres: 

Adres: